GKS 2232 4º: Guaman Poma, Nueva corónica y buen gobierno (1615)

  • Table of drawings

|<

<

>

>|

Storehouses of the Inka, qullqa (p. 337)

Drawing 132. Storehouses of the Inka, qullqa

335 [337]

DEPÓCITO DEL INGA, COLLCA

/ Topa Ynga Yupanqui / administrador, suyoyoc / apo Poma Chaua / depócitos del Ynga /

/ qullqa / suyuyuq / apu /