GKS 845 2°: Liber daticus ecclesie et capituli Lundensis

|<

<

>

>|

GKS 845 2°: Liber daticus ecclesie et capituli Lundensis

Pergament, 58 ff., ca. 32 x 21,5 cm; ca. 1293-1355

GKS 845 2° er den senest anlagte af to bevarede gavebøger fra Lund. Kildens første udgiver, J. Langebek, betegnede den som recentior, "den yngre", til forskel fra den tidligere anlagte gavebog, håndskriftet Mh 7 i Lunds Universitetsbibliotek, den såkaldte Liber daticus Lundensis vetustior. I modsætning til denne, der i sit udgangspunkt var et martyrologium, er GKS 845 2° anlagt som en gavebog. Den rummer færre indførsler end "den ældre gavebog", der tillige rummer indførsler af nyere dato end dem, der forekommer i "den yngre gavebog"

Hovedparten af de i GKS 845 2° indførte notitser er overført fra Mh 7. I hvert fald en enkelt længere notits synes indført i begge gavebøger i samme hånd. GKS 845 2° er ene om at indeholde en kopi af et dokument udstedt i 1293 af ærkebiskop Jens Grand vedr. forvaltningen af gavebogen i Lund

C. Weeke, de to gavebøgers seneste udgiver, mente at størstedelen af indholdet af GKS 845 2° var blevet kopieret i to faser, den første i 1267/68, den anden i 1344. Weeke savnede en begrundelse for bogens fremstilling og formål. En mulig forklaring er, at håndskriftet afspejler ærkebiskop Jens Grands instruks fra 1293. Ifølge denne hypotese har håndskriftet fået sit indhold i perioden fra 1293 eller kort efter til ca. 1355 og er antagelig fremstillet specielt til brug for kannikesamfundet ved Lunds domkirke

Bibl.: J. Langebek (ed.), Scriptores rerum Danicarum medii aevi, tomus IV, København 1776, p. 26-68. – C. Weeke (ed.), Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gavebøger ("Libri datici Lundenses"), København 1884-1889. – Ellen Jørgensen, Catalogus codicum latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, København 1926, p. 243. – Per Ekström, Libri antiqviores ecclesiæ et capituli Lundensis. Lunds domkyrkas äldsta liturgiska böcker, Lund 1985, p. 46-47. – Erik Petersen, Wulfstans kodex og Schumachers liste. Om den ældste fortegnelse over håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek, Fund og Forskning, 48, København 2009, p. 37f., 52 (nr. 29) & 55. – Erik Petersen, Liber daticus ecclesie et capituli Lundensis. Om den lundensiske gavebog GKS 845 2° i København, in: Mellan evighet och vardag. Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetusior, ed. Eva Nilsson Nylander, Lund 2015, p. 151-166

Erik Petersen