Christian VI

 


Johann Jacob Mascou: Geschichte der Teutschen ..., vol. I (1726).

© Det Kongelige Bibliotek 2005

Close window