Anders Christensen Arrebo (1587-1637)

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Præsten, biskoppen i Trondheim, Anders Christensen Arrebo havde efter en forvisning fra sit norske embede slået sig ned i Malmö, hvor han i 1623 skrev K. Davids Psalter / Sangvijss vdsat. Måske blev Christian IV formildet af denne udgivelse; Arrebo kunne i hvert fald herefter atter søge embede og fik stilling i Vordingborg, hvor han blev til sin død.

Psalteret var populært, men først i anden-udgaven fra 1627 indlemmedes noder. Det er skrevet til husandagter som en gendigtning af tekster fra Davidssalmerne, og versene ledsages af enstemmige lutherske salmemelodier, f.eks. fra Hans Thomissøns salmebog.

Bibliografi i udvalg

Lars Bülow Davidsen: "Om Melodistoffet i Arrebos Psalter", Arrebo, Anders Christensen: Melodierne i K. Davids Psalter 1627. (Samlede skrifter IV). Udgivet af Lars Bülow Davidsen og Henrik Glahn. København, 1981, s. 9-18
Lars Bülow Davidsen: "Melodistoffet i Arrebos psalter", Dansk Kirkesangs Årsskrift 1963-64, s. 22-31
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 134 (nr. 451)
Åke Davidsson: Danskt musiktryck intill 1700-talets mitt (Studia musicologica Upsaliensia 7). Uppsala 1962, s. 34-35, 67
Angul Hammerich: Musiken ved Christian den Fjerdes Hof: et Bidrag til dansk Musikhistorie. København 1892, s. 65-66
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700. København 1921, s. 106, 108
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 162-63
Nanna Schiødt, Dan Fog og Hans Danelund: Registrant over Hagens Samling i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Kilder til dansk musikhistorie samlet af S.A.E. Hagen. København 1981, se registret
Holger Fr. Rørdam: Mester Anders Christensen Arrebos Levnet og Skrifter. Kbh. 1857, 1. del s. 162-177, 2. del især s. 30-40
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 112-13, 207
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 1, s. 299-302
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-. Bd. 2: 1065, 5: 83

Diskografi i udvalg

Sthen, Kingo, Brorson : Danske salmer på gamle melodier. Michael J. Thomsen, orgel og Jette Thomsen, sang. RPC-CD 105. 1999

Samtidige nodetryk

Arrebo, Anders Christensen: K. Davids Psalter. 1627

Senere nodeudgivelser i udvalg

Arrebo, Anders Christensen: Melodierne i K. Davids Psalter 1627. (Samlede skrifter IV). Udgivet af Lars Bülow Davidsen og Henrik Glahn. København, 1981.