Kirkemusik

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen

Den dansksprogede messe havde vundet indpas i den lutheranske danske kirke allerede i 1500-tallet, og samtidig med bibeholdelse af enkelte af de katolske afsnit sang man salmer på dansk, dog ikke med orgelledsagelse.

Ved de københavnske og de øvrige større købstadskirker kunne man dog også ved højmesserne høre latinske motetter og kantater sammen med danske salmer, mens man i de mindre kirker havde en degn som forsanger på salmerne. Orgelledsagelse til salmerne kom først i løbet af 1600-tallet.

Kongens kantori var i næsten hele hans regeringstid meget velbesat og suppleredes af drengestemmer fra Vor Frue Skole. Man har landet over anvendt både Hans Thomissøns salmebog fra 1569 og Niels Jespersøns Graduale fra 1573, men ved de store kirker også en række fremtrædende udenlandske og danske polyfone kompositioner. Som eksempler kan nævnes værker af Vincentius Bertholusius, Jan Tollius og Gregorius Trehou, men nordtyske komponister har nok også været repræsenteret.

Af bevaret dansk kirkemusik fra tiden må især påpeges Mogens Pedersøns samling af en messe og motetter Pratum Spirituale, samt Thomas Schattenbergs motetsamling Jubilus S. Bernhardi. Til gengæld er Anders Arrebos Psalter og Laurits Pedersen Thuras Canticorum Salomonis skrevet til sammenhænge uden for kirken. Blandt de fremtrædende kirker i København var Slotskirken, Vor Frue Kirke, Nikolaj Kirke, Holmens Kirke og Helligåndskirken.

Hans Thomissøns salmebog

Hans Thomissøns salmebog fra 1569 er den første store danske salmebog med både tekster og melodier, tænkt til brug for mindre gudstjenester i kirken og hjemmeandagt. Salmerne stammer dels fra den katolske middelalder og de første tid efter Reformationen, dels fra Thomissøns samtid. Af de 268 salmer er 150 af dansk herkomst ledsaget af enkelte latinske hymner og sekvenser samt sange af tysk oprindelse, og der er lidt over 200 melodier. Salmebogen blev obligatorisk for alle kirker i Danmark, og den holdt sig som hovedsalmebog i hele Christian IV's tid. Hans Thomissøn (1532-73) var rektor ved Ribe Katedralskole fra 1557-61, hvor han blev præst ved Frue Kirke i København.

Niels Jespersøns Graudale

Niels Jespersøn var biskop i Odense og udgav i 1573 sit Graduale, der indeholder sange til højmessen, som er ordnet efter kirkeåret. Gradualet indeholder både gregorianske melodier på latin (både salmer og liturgiske led), og salmer på dansk. De latinske led har sandsynligvis været benyttet i købstadskirker med latinskoler, hvor disciplene medvirkede ved højmessen. De danske salmer har i højere grad være anvendt på landet, hvor en degn sammen med menigheden var alene om den ledsagende musik. Gradualet blev genoptrykt i 1606 og 1637 og var således meget udbredt.

Bibliografi i udvalg

Niels Friis: Orgelbygning i Danmark. Renæssance, barok og rokoko. 2. udg. København 1971
Niels Friis: "Nikolaj kirkes orgler, organister og klokkespillere", Historiske Meddelelser om København 4.rk 2.bd, 1949-52, s. 417-81, især til side 439
Niels Friis: "Vor Frue Kirkes Orgler, Organister, Taarnblæsere og Klokkespillere", Historiske Meddelelser om København 3.rk 6.bd, 1944-46, s. 517-69, især til s. 540
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 108-10
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 158-68
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 295-309
Søren Sørensen: "Die vokale Kirchenmusik in Dänemark während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts", Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissenschaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.-14. November 1985. Vorgelegt von Anne Ørbæk Jensen und Ole Kongsted. Kopenhagen 1989, s. 177-82
Christian Vestergaard-Pedersen: "Om en dansk kirkeindvielse i 1628 (Christianstad i Skaane). En liturgisk-musikalsk undersøgelse", Dansk årbog for musikforskning 18, 1987, s. 87-167

Hans Thomissøns Salmebog

Erik Abrahamsen: Liturgisk musik i den danske kirke efter Reformationen, København 1919, s. 76-134, især 99-107
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 103-05
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 159-60
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 100-105
Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog met mange christelige Psalmer. Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret aff Hans Thomissøn, København 1569. 3. faksimileudgave med efterskrift af Erik Dal, udg. af Samfundet Dansk Kirkesang. Herning 1997
Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 14, s. 468-471
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-99. Bd. 2: 1064-65; 5: 82-83, 1077; 7:1157

Niels Jespersøns Graudale

Erik Abrahamsen: Liturgisk musik i den danske kirke efter Reformationen, København 1919, s. 76-134, især 107-134
Christian IV og Europa: Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988. Red. af Steffen Heiberg. København 1988, s. 139 (nr. 487)
Angul Hammerich: Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, København 1921, s. 105-07. Niels Jesperssøns Graduale 1573. Facsimileudgave med efterskrift af Erik Abrahamsen (1935), Erik Dal og Henrik Glahn. Udgivet af Dansk Organist- og Kantorsamfund og Samfundet Dansk Kirkesang. København 1986
Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid. Engstrøm & Sødrings musikbibliotek 4. København 1996, s. 160-62
Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. 1. København 1977, s. 106-08. Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave, red. af Svend Cedergreen Bech. København 1979-84. Bd. 7, s. 376
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil. Kassel-Stuttgart 1994-99. Bd. 2: 1065; 5: 83; 7: 1157

Nodeudgivelser

Messe og motetter af Mogens Pedersøn. Udg. af Henrik Glahn. Musik i Danmark på Christian IV's tid IV. København 1988
Anonym messe og lejlighedsmotetter. Udg. af John Bergsagel og Henrik Glahn. Musik i Danmark på Christian IV's tid VI. København 1988
Dania Sonans I: Værker af Mogens Pedersøn. Udg. af Knud Jeppesen. København 1933. (Samfundet til udgivelse af dansk musik, serie 4, nr. 1)
Folke- og Skolemusik I, 5: 12 5-stemmige satser af "Pratum Spirituale" . Udgivet af Knud Jeppesen. København 1934
Folke- og Skolemusik XVI, 2: Mogens Pedersøn: 15 5-6 stemmige satser af "Pratum Spirituale". Udgivet af Carsten E. Hatting. København 1965
Hymner. Tekst: Julius S Bernhard. For 4-stemmigt blandet kor a capella, dechiffreret og spartieret af Julius Foss. Dansk Mensural Cantori 11 og 13. København 1947
Thomas Schattenberg: Jubilus S. Bernhardi. Udg. af Esther Barfod, Bo Foltmann, Lisbeth Ahlgren Jensen, Poul-Anders Lyngberg-Larsen, Henrik Palsmar og Claus Røllum-Larsen. Musik i Danmark på Christian IV's tid 7. København 1988

Diskografi i udvalg

Kronborg motets. Capella Hafniensis. Kontrapunkt 32106, 1992
Music from the time of Christian IV: church music at court and in town. Hilliard-Ensemblet , ledet af Paul Hillier. BIS CD 389, 1988
O quam dulcis: Choral music from the time of Christian IV. Lille Muko dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Point PCD 5091, 1989
Sacred Music from the Court of Christian IV. Ars Nova dirigeret af Bo Holten. Kontrapunkt 32100, 1990

Se også: orgel, Bertholusius, Borchgrevinck, Lorentz d.y., Pedersøn, Schattenberg, Schildt, Tollius, Trehou, messe, motet