Retroprojekt

Status for Udenlandske Afdelings Ældre Samling

De gamle emneopdelte protokoller, der stadig kan ses i Den Sorte Diamant

 

I 2001 påbegyndtes retrokonverteringen af Udenlandske Afdelings Ældre Samling med det formål at gøre samlingerne søgbare i REX. Ældre Samling er Det Kongelige Biblioteks bestand af udenlandsk trykt litteratur fra ca. 1450 til 1949. Katalogen, der er anlagt i begyndelsen af det 19. århundrede, består af 159 systematiske protokoller fordelt på 266 bind og 530.000 håndskrevne katalogkort, som forventes at resultere i ca. 400.000 bibliografiske poster. Retrokonverteringen sker på grundlag af de systematiske protokoller, som indtastes side for side.

Nye kataloger pr. 1. januar 2009:
4, 6, 11, 13, 15, 16


I alt er følgende systematiske grupper nu søgbare i REX:
4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71:2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80:1, 80:2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 119, 120, 123, 124-125, 128:2, 130, 131, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, AFR., AS., FILOS., GEOGR., REL., Sfv.,
i alt ca. 375.300 poster.

4 omfatter: Kirkehistoriske fag ( i folioformat)

6-7 omfatter: Retsvidenskab (i folioformat)

10 omfatter: Teknik. Handel. Landvæsen. Havevæsen. Skovbrug (i folioformat)

11-15 omfatter: Historie med hjælpevidenskaber (i folioformat) (bortset fra Afrikas og Asiens historie, som findes under: Afr. og As.)

16 omfatter: Klassiske (græske og romerske) forfattere

17 omfatter: Sprogvidenskab (i folioformat)

18 omfatter: Samlede og blandede skrifter. Skønlitteratur (i folioformat)

19 omfatter: Litteraturhistorie. Kunst (i folioformat)

21 omfatter: Bibelsk isagogik (bibelkritik). Teologisk litteratur: Kirkefædrene (i kvartformat)

22 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Skolastikken. Nyere tid: græsk-katolsk og romersk-katolsk teologi (i kvartformat)

23 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Luthersk teologi: Luther, lutherske teologer (i kvartformat)

24 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Luthersk dogmatik og bibelteologi. Reformert og anglikansk teologi (i kvartformat)

25 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Konfessionskundskab. Kateketik og pastoralteologi. Polemisk teologi: græsk- og romersk-katolsk polemik samt luthersk polemik mod katolikker og reformerte (i kvartformat)

26 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Polemisk teologi: intern luthersk polemik, reformert polemik, anglikansk polemik m.v. (i kvartformat)

27 omfatter: Apologetik. Homiletik (i kvartformat)

28 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Sekter med kristent idégrundlag. Frimurere og andre hemmelige selskaber. Jødisk teologi. Muhamedansk teologi (i kvartformat)

29 omfatter: Bibelsk historie. Kirkehistorie. Kirkelige antikviteter (riter og skikke) (i kvartformat)

30 omfatter: Liturgi. Pavers og kardinalers historie. Munkeordenernes historie. Ridderordener (i kvartformat)

31 omfatter: Hagiografi. Dogmehistorie. Kætterhistorie. Reformationens historie. De østlige og slaviske kirkers historie. Kirkeforsamlinger (i kvartformat)

32 omfatter: Kirkeret, især katolsk kirkeret (kanonisk ret) (i kvartformat)

33 omfatter: Retsvidenskab: almene og blandede skrifter. Oldtidens retssystemer, herunder romerret (i kvartformat)

34 omfatter: Romerret (forts.). Forskelle mellem borgerlig og kanonisk ret. Lovforskelle. Samlede og blandede skrifter af jurister. Enkelte jurister. Nyere ret: borgerlig ret i almindelighed: privatret: håndbøger og kompendier; blandede skrifter af ældre dato; enkelte emner; leksika, retsfortolkning (i kvartformat)

35 omfatter: Privatret: retspraksis mv. Lensret (feudalret). Strafferet. Erhvervsret og landboret. Militærret. Procesret (i kvartformat)

36 omfatter: Enkelte retssystemer. Enkelte områders og landes ret: ikke-germansk ret (i kvartformat)

37-38 omfatter: Det Tysk-Romerske Riges offentlige ret (statsret) (i kvartformat)

45 omfatter: Folkeret. Statsret (i kvartformat)

46 omfatter: Pædagogik, skolevæsen, universiteter (i kvartformat)

48 omfatter: Teknik. Handelsvæsen (i kvartformat)

49 omfatter: Landvæsen (jordbrug, husdyrhold, fiskeri, biavl, jagt) og veterinærvidenskab (i kvartformat)

51 omfatter: Musikvidenskab (i kvartformat)

53 omfatter: Nautik/søvæsen, herunder søkrig. Arkitektur/bygningskunst, herunder hydroteknik og skibsbygning (i kvartformat)

54 omfatter: Militærvæsen, sport, spil og leg (i kvartformat)

57 omfatter: Havevæsen og skovbrug [kun ældre litteratur] (i kvartformat)

59 omfatter: Historiske hjælpevidenskaber: kronologi, genealogi, heraldik, diplomatik, palæografi, sfragistik og numismatik (i kvartformat)

60 omfatter: Etnologi og etnografi. Arkæologi i almindelighed. Kulturhistorie. Orientalsk og klassisk oldtids mytologi, antikviteter, arkæologi og epigrafik (i kvartformat)

61 omfatter: Almindelig vesterlandsk historie til og med middelalderen (i kvartformat)

62 omfatter: Europas almindelige og politiske historie, statistik og folkeretlige traktater (i kvartformat)

63 omfatter: Italiens, Portugals og Spaniens historie, topografi, statistik m.v. (i kvartformat)

64 omfatter: Frankrigs historie, topografi mv. (i kvartformat)

65 omfatter: Storbritanniens historie, topografi mv. (i kvartformat)

66 omfatter: Schweiz, Holland (Forenede Nederlande) og Belgiens historie, topografi mv. (i kvart-format)

67 omfatter: Tysklands historie (almindelig og politisk historie, herunder Preussens historie) (i kvartformat)

68 omfatter: Bayern, Würtemberg, Baden (herunder Rheinpfalz) og Hessens historie topografi mv. (i kvartformat)

69 omfatter: Kongerigerne Sachsens og Hannovers og det tidligere hertugdømme Braunschweig-Lüneburgs historie, topografi, statistik m.v. (i kvartformat)

70 omfatter: Monarkiet Preussen (Brandenburg-Preussen) og Schlesiens historie, topografi mv. (i kvartformat)

71:2 omfatter: Amerikas, Australiens, New Zealands, Melanesiens, Mikronesiens og Polynesiens historie, topografi, statistik m.v. (i kvartformat)

72 omfatter: Sprogvidenskab (i kvartformat)

73 omfatter: Klassiske græske forfattere (i kvartformat)

74 omfatter: Latinske forfattere (i kvartformat)

75 omfatter: Poesi og drama (i kvartformat)

76 omfatter: Klassisk filologi. Æstetik. Retorik. Digtekunst. Teater og skuespilkunst (i kvartformat)

77 omfatter: Eventyr, romaner og fortællinger, opdigtede rejser, fabler, satiriske skrifter, dialoger, ordsprog m.m. (i kvartformat)

78 omfatter: Litteraturhistorie og forfatterbiografier (om såvel fag- som skønlitterære forfattere) (i kvartformat)

79 omfatter: Bog- og biblioteksvæsen, herunder almen bibliografi (i kvartformat)

80:1 omfatter: Lærde selskaber, museer, internationale kongresser, tidsskrifter af kritisk og bibliografisk indhold, bedømmelser af flere forfatterskaber (i kvartformat)

80:2 omfatter: Almene og blandede skrifter (i kvartformat)

81 omfatter: Kunst (i kvartformat)

82 omfatter: Teologi: Indledende skrifter. Bibeludgaver og –oversættelser (i oktavformat)

83 omfatter: Bibelfortolkning,(omfattende hele Bibelen og Det Gamle Testamente) (i oktavformat)

84 omfatter: Oversættelser og behandlinger af Det Ny Testamente (i oktavformat)

85 omfatter: Bibelsk isagogik (bibelkritik) (i oktavformat)

86 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Kirkefædrene (i oktavformat)

87-88 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Skolastikken. Nyere tid: græsk-katolsk, romersk-katolsk og protestantisk teologi (i oktavformat)

89 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Konfessionskundskab. Kateketik og pastoralteologi. Profetisk teologi. Typologi (i oktavformat)

90 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Polemisk teologi (i oktavformat)

91 omfatter: Teologisk litteratur, dogmatik: Sekter med kristent idégrundlag. Jødisk teologi. Mu-hammedansk teologi (i oktavformat)

92 omfatter: Kristeligt-teologiske særfag: Etik. Bønnebøger. Hymnologi (i oktavformat)

93 omfatter: Homiletik (i oktavformat)

94 omfatter: Apologetik (i oktavformat)

95 omfatter: Bibelsk historie. Kirkehistorie. Kirkelige antikviteter (riter og skikke) (i oktavformat)

96 omfatter: Liturgi. Pavers og kardinalers historie (i oktavformat)

97 omfatter: Munkeordnernes historie. Ridderordner. Hagiografi (helgen- og martyrhistorie) (i oktavformat)

98 omfatter: Dogmehistorie. Kætterhistorie. Reformationens historie. De østlige og slaviske kirkers historie. Kirkeforsamlinger (i oktavformat)

99 omfatter: Kanonisk ret (i oktavformat)

100 omfatter: Retsvidenskab: Indledende skrifter. Oldtidens retssystemer, herunder romerret (i oktavformat)

101 omfatter: Romerret (fortsat) mv. Samlede og blandede skrifter af jurister (i oktavformat)

102 omfatter: Nyere ret. Borgerlig ret i almindelighed (i oktavformat)

103 omfatter: Enkelte retssystemer, ikke-germansk europæisk ret: portugisisk, spansk, andorransk, italiensk og fransk ret (i oktavformat)

104 omfatter: Britisk, hollandsk, belgisk, schweizisk, preussisk, polsk, ungarsk, russisk, de baltiske staters, jugoslavisk, bulgarsk, rumænsk, græsk, tyrkisk, asiatisk, afrikansk og amerikansk ret (i oktavformat)

105 omfatter: Germansk ret (Tyskland, Østrig etc.) (i oktavformat)

119 omfatter: Pædagogik, skolevæsen, universiteter (i oktavformat)

120 omfatter: Naturret. Folkeret. Alm. offentlig ret (i oktavformat)

123 omfatter: Teknologi og handelsvæsen (i oktavformat)

124-125 omfatter: Landvæsen (jordbrug, husdyrhold, fiskeri, biavl, jagt) og veterinærvidenskab (i oktavformat)

128:2 omfatter: Musikvidenskab (i oktavformat)

130 omfatter: Nautik/søvæsen, herunder søkrig. Arkitektur/bygningskunst, herunder hydroteknik og skibsbygning (i oktavformat)

131 omfatter: Militærvæsen, sport, spil og leg (i oktavformat)

137 omfatter: Havevæsen og skovbrug (i oktavformat)

142 omfatter: Historiske hjælpevidenskaber: Kronologi, genealogi, heraldik, diplomatik, numismatik, etnologi og etnografi, almindelig arkæologi, kulturhistorie, almindelig mytologi, folklore (i oktavformat)

143 omfatter: Den klassiske oldtids mytologi, antikviteter og arkæologi (i oktavformat)

144 omfatter: Almindelig vesterlandsk historie (i oktavformat)

145 omfatter: Oldtidens og middelalderens historie (i oktavformat)

146-147 omfatter: Alm. nyere historie, folkeretlige traktater (i oktavformat)

148 omfatter: Portugals og Spaniens historie, topografi, statistik m.v. (i oktavformat)

149 omfatter: Italiens historie, topografi, statistik m.v. (i oktavformat)

150-153 omfatter: Frankrigs historie, topografi, statistik m.v. (i oktavformat)

154-155 omfatter: Storbritanniens historie, topografi, statistik m.v. (herunder Skotland, Irland og Ulster) (i oktavformat)

156 omfatter: Schweiz’, Hollands (De forenede Nederlandes) og Belgiens (herunder Luxemburgs) historie (i oktavformat)

157 omfatter: Tysklands historie (almindelig og politisk historie, herunder Preussens historie) (i oktavformat)

158 omfatter: Kongeriget Bayerns historie, topografi, statistik m.v. (herunder det tidligere frankiske rige) (i oktavformat)

159 omfatter: Sachsens, Hannovers og det tidligere hertugdømme Braunschweig-Lüneburgs, Badens, herunder det tidligere Rheinpfalz’, historie, topografi, statistik m.v. (i oktavformat)

160 omfatter: Hessens, de mindre sachsiske hertugdømmers, Braunschweigs, Nassaus, Mecklenburg-Schwerins, Mecklenburg-Strelitz’, Oldenburgs, andre hertugdømmer og og mindre fyrstendømmer i det tyske forbunds, de frie byer i det tysk-romerske riges og tyske byer og provinser under preussisk herredømmes historie, topografi, statistik m.v. (i oktavformat)

161 omfatter: Monarkiet Preussens og Østrig-Ungarns historie, topografi og statistik m.v. (i oktavformat)

162 omfatter: Ruslands (herunder Sovjetunionens), de baltiske staters, Polens og Finlands historie, topografi og statistik m.v. (i oktavformat)

163 omfatter: Balkanstaternes historie, topografi m.v. (i oktavformat)

165 omfatter: Amerikas, Australiens, New Zealands, Melanesiens og Polynesiens historie, topografi, statistik m.v. (i oktavformat)

166 omfatter: Sprogvidenskab (lingvistik): indledende skrifter, grammatik, blandingssprog, kunstsprog, indoeuropæiske sprog: enkelte indoiranske sprog, armensk, græsk-italiske sprog, romanske sprog, keltiske sprog (i oktavformat)

167 omfatter: Germanske, slaviske, baltiske og ikke-indoeuropæiske sprog (i oktavformat)

168 omfatter: Klassiske græske og latinske forfattere: blandede skrifter, samlinger og udvalg. Græske forfattere: blandede skrifter, samlinger og udvalg. Græske papyri og græsk papyrologi. Græsk poesi: enkelte digtere (i oktavformat)

169 omfatter: Græske prosaforfattere (i folioformat)

170 omfatter: Klassiske latinske forfattere: samlinger, poesi (i oktavformat)

172 omfatter: Almene og blandede skrifter fra middelalder og nyere tid, lærd litteratur såvel som skønlitteratur (i oktavformat)

173 omfatter: Poesi på flere sprog. Poesi på græsk og latin (i oktavformat)

174 omfatter: Poesi på baskisk og på romanske sprog (i oktavformat).

175 omfatter: Poesi på øvrige sprog (i oktavformat)

176 omfatter: Drama, herunder opera- og ballettekster samt pantomimer (i oktavformat)

177 omfatter: Prosadigtning: folkeeventyr, romaner og noveller (i oktavformat)

178 omfatter: Opdigtede rejser, fabler, ordsprog, skæmt (i oktavformat)

179 omfatter: Æstetik, retorik, digtekunst, teater, skuespilkunst (i oktavformat)

180 omfatter: Epistolografi og breve (i oktavformat)

181 omfatter: Filologi (kritik), herunder klassisk filologi i almindelighed med græsk og romersk litteraturhistorie (i oktavformat).

182 omfatter: Almen litteraturhistorie. De eksakte videnskabers historie. Nationalbibliografier (i oktavformat)

183 omfatter: Forfatterbiografier (om såvel fag- som skønlitterære forfattere) (i oktavformat)

184 omfatter: Bog- og biblioteksvæsen, herunder almen bibliografi og boghandel (i oktavformat)

185 omfatter: Lærde selskaber, herunder museer, og skrifter udgivet af disse. Internationale kongresser. Litterære (kritiske og bibliografiske) tidsskrifter (i oktavformat)

186 omfatter: Litteratur om Sverige, svenske forhold og svensk kulturliv. Svensk skønlitteratur. Finlands biblioteks- og undervisningsvæsen, litteraturhistorie og retsvæsen (i folioformat)

187-189 omfatter: Litteratur om Sverige, svenske forhold og svensk kulturliv. Svensk skønlitteratur.  Finlands biblioteks- og undervisningsvæsen, litteraturhistorie og retsvæsen (i kvartformat)

190-192 omfatter: Litteratur om Sverige, svenske forhold og svensk kulturliv. Svensk skønlitteratur. Finlands biblioteks- og undervisningsvæsen, litteraturhistorie og retsvæsen (i oktavformat)

AFR. omfatter: Afrikas historie, topografi, statistik m.v.

AS. omfatter: Asiens og Afrikas fælles historie og Asiens historie, topografi, statistik m.v.

FILOS. omfatter: Filosofiens historie og enkelte filosofiske discipliner og emner.

GEOGR. omfatter: Geografi, herunder kartografi og rejser.

REL. omfatter: Religionshistorie.

Sfv. omfatter: Samfundsvidenskaberne: sociologi, statslære og politik, samfundsøkonomi, finansvidenskab og statistik.