Johannes Østrup

Johannes Elith Østrup (1867-1938)

Biografi
Tog skoleembedseksamen i græsk, latin og dansk 1890, men havde samtidig læst sammenlignende sprogvidenskab og sanskrit hos de førende danske kapaciteter på disse områder, samt semitiske sprog hos van Mehren. Erhvervede doktorgraden 1891 på en afhandling om 1001 Nat, rejste 1891 til Ægypten og Syrien, hvorfra han vendte hjem på hesteryg i august 1893. Søgte 1898 van Mehrens professorat i konkurrence med F. Buhl, men blev i stedet midlertidig docent i semitisk sprog og litteratur. Det midlertidige docentur varede, indtil der i 1918 blev oprettet et ekstraordinært professorat i islamisk kultur til Østrup.
I kontrast til sine tidligere og samtidige kolleger lagde Østrup hovedvægten på den moderne orients sprog, kultur og samfundsforhold. På grundlag af egne erfaringer kunne han undervise i moderne arabisk talesprog (ægyptisk og syrisk) og i osmannisk tyrkisk. Samtidig anvendte han sine egne iagttagelser i felten til belysning af overleveret kulturgods, herunder en efterprøvning af Kyros' marchrute som angivet i Xenofons Anabasis (1895) og af al-Kindi's beskrivelse af Ægypten fra det 9. århundrede e.v.t. (1896). Opholdet i Syrien har endvidere givet stof til udgivelsen (1897) af en samling folkefortællinger i transskription med annoteret oversættelse til fransk. Bryllupsskikke i det moderne Syrien kunne ifølge Østrup belyse steder i Højsangen, som han oversatte til dansk (1900); og i en afhandling om de orientalske høflighedsformer (1927) påvistes deres oprindelige, bagvedliggende praktiske formål.
Østrup gjorde en stor indsats for at formidle Nærøstens kultur til den danske offentlighed: han oversatte en række fortællinger (1889, 1890; 1925), digte (1889; 1903) og skyggespil (1901), ligesom han skrev populære bøger om samtidens orient, især de udenrigspolitiske forhold i regionen.
Inden for oversættelsesvirksomheden er hovedværket hans omtrent fuldstændige oversættelse af 1001 Nat (6 bind, 1927-1928); udeladt er et større antal af de oftest middelmådige digte og enkelte steder af vittigt erotisk indhold, som skønnedes for skrapt for 1920'ernes danske publikum (E. Littmanns næsten samtidige tyske oversættelse anfører sådanne steder på latin!).
Som Buhl skrev også Østrup artikler til Enzyklopädie des Islam (1913 ff.), og i lighed med van Mehren viede han numismatikken betydelig interesse. Han beskrev de kufiske mønter fra Terslev-fundet (1913-1914) og katalogiserede Nationalmuseets store samling af arabiske og tyrkiske mønter (1938).
Østrups farverige personlighed genspejles i hans beskrivelse af rejsen til Ægypten og Syrien (1894) og i erindringerne (1937), hvis sidste kapitler omhandler Østrups udenrigspolitiske engagement og lejlighedsvise diplomatiske opgaver.
(Kilder: DBL1, bd. 19, side 414-415. - DBL2, bd. 24, side 601-605. - DBL3, bd. 16, side 214-216. - Faglig selvbiografi i Erindringer, 1937. - F. Løkkegaard 1992 (jf. note 31), side 500 ff.)

Bibliografi
- Arabiske Sange og Eventyr. - København, 1889.
- Fra Orientens Nutid. - København, 1890.
- Studier over Tusind og en Nat. - København, 1891. - Disputats. - Russisk udg. 1905, tysk 1925.
- Skiftende Horizonter. - København, 1894.
- Historisk-topografiske Bidrag til Kendskabet til den syriske Ørken. - København, 1895.
- Umar ibn Muhammed al-Kindi's Beskrivelse af Ægypten. - København, 1896.
- Contes de Damas. - Copenhague, 1897.
- En tyrkisk Skyggekomedie, indledet og oversat. - København, 1901.
- Tyrkisk Folkepoesi. - København, 1903.
- Arabiske Krøniker til Korstogenes Periode (1098-1193), oversatte efter Ibn-el-Athir og Abu-
Schamah.
- København, 1906.
- Islam. Den muhammedanske Religions Historie. - København, 1914.
- Islam i det nittende Aarhundrede. - København, 1923.
- Orientalske Høflighedsformer og Høflighedsformler. - København, 1927. - Tysk udg. 1929.
- Tusind og en Nat. I-VI. - København, 1927-1928.
- Maurerne og Marokko. - København, 1928. - Tysk udg. 1928.
- Det nye Ægypten. - København, 1929.
- Det nye Tyrki. - København, 1931.
- Arabiens Historie. - København, 1933.
- Catalogue des monnaies Arabes et Turques du Cabinet Royal des Médailles de Musée National de Copenhague. - Copenhague, 1938.