Dansk Musiklitterær Bibliografi

505438

Søg i basen:

Man kan også benytte emneindgangen.

Basen indeholder materiale om dansk musik og om musik, skrevet af danskere fra perioden indtil ca. 1950 og igen fra 1993 og frem.

I 2002 lancerede Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Musikmuseet Sigurd Bergs danske musiklitterære bibliografi online. Dansk musikforskning fik hermed tilgængeliggjort et uvurderligt redskab til søgning af dansk materiale om en lang række emner.

Denne bibliografi blev suppleret med en række poster fra den musikvidenskabelige bibliografi, der siden 1993 er blevet udgivet i Dansk Årbog for Musikforskning / Danish Yearbook of Musicology

Hvad indeholder den

De ca. 20.000 kartotekskort er med Sigurd Bergs egne ord "en registrant over trykt dansk litteratur om musik og ballet, de dertil hørende personer, tekniske og praktiske problemer, samt tilsvarende udenlandske arbejder, for såvidt de er skrevet af danske forfattere eller omhandler danske musikforhold". Inkluderet er såvel bøger som tidsskrift- og større avisartikler samt ganske få anmeldelser, og tidsomfanget er ca. 1500 til ca. 1950, men man kan også finde nyere litteratur. Berg har foruden musikbøger og tidsskrifter gennemgået en række blade, der ikke umiddelbart knytter sig til musik. Det drejer sig om i alt 672 titler, der spænder fra Musikbladet til Fyns Venstreblad, fra Sind og Samfund til Kritisk Revy - altså en meget bred vifte.

Den største mængde af henvisninger drejer sig om komponister, musikere og sangere. Her kommer også udlændinge ind i billedet, hvis der er skrevet om dem i danske udgivelser, og bibliografien er derfor ligeledes en værdifuld kilde til studiet af receptionen af en komponist. Utallige er de navne, der er medtaget, som det kan være vanskeligt at finde andre steder.

Sigurd Berg har selv i sit upublicerede forord til bibliografien opregnet følgende kategorier som medtaget:

 1. selvstændige publikationer
 2. avisartikler i tidsskrifter, også uden for de egentlige musiktidsskrifter
 3. partier vedrørende musikforhold i den almindelige memoirelitteratur, historiske og kulturhistoriske litteratur
 4. avisartikler efter 1940; hvad der er medtaget fra tidligere år beror på tilfældige fund og henvisninger
 5. de hidtil publicerede bibliografiske hjælpemidler


Hvordan er den ordnet

Fra Sigurd Bergs side er kartotekskortene inddelt i 8 grupper med overskrifterne:  

 1. Opslagsværker
 2. Blandede samlinger
 3. Almindelig musikhistorie og musikpraksis
 4. Dansk musikhistorie og musikpraksis
 5. Norden som helhed
 6. Fremmede landes musikhistorie og musikpraksis
 7. Musikkens principper, teori og teknik
 8. Æstetik og filosofi

Disse overskrifter er opdelt i en række undergrupper, som kan ses i nøglen til bibliografien, hvorfra man kan søge direkte på de enkelte emner.

Bibliografien befinder sig nu i Det Kongelige Biblioteks database REX, hvor det er muligt at søge fritekst på emne, titel, forfatter etc. Man kan imidlertid også anvende såvel overskrifterne som undergrupperne i forbindelse emnesøgninger. Ved overførslen til den digitale version er en række kort slået sammen i én post, f.eks. nekrologer for samme person i flere aviser eller omtaler og artikler om en række personer i samme bog, leksikon eller andet opslagsværk. I disse tilfælde vil de enkelte avistitler eller navne være placeret længere nede i posten og medtages i en fritekstsøgning. Basen indeholder således omkring 14.850 poster.

Lidt historie

Sigurd Berg (1896-1984) var arkivar og bibliotekar på Musikhistorisk Museum fra 1947 til 1982. Han var oprindelig uddannet tegner, men fattede interesse for musikken og var fra 1952 til 1967 anmelder ved forskellige dagblade. Han skrev en lang række artikler, især om dansk musikliv og var også redaktør af Dansk Musik Tidsskrift i mange år.

Allerede i 1935 påbegyndte han indsamlingen af litteraturhenvisninger om danske musikforhold, tilskyndet af professor Torben Krogh og bl.a. hjulpet af Lyngby bibliotek. Henvisningerne blev nedskrevet på kartotekskort, og i slutningen af 1940rne udviklede Berg med inspiration fra udlandet en systematik, som dog også tog hensyn til danske forhold.

Hovedindsamlingen af materiale stoppede omkring 1950, da Berg fik en række andre opgaver, men han videreførte alligevel bibliografien inden for enkelte områder. Alle kortene blev renskrevet i to eksemplarer i 1970, hvoraf originalen befinder sig på Musikmuseet og en kopi på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Ved Sigurd Bergs død overgik bibliografien til Musikmuseet.

Læs mere i Ole Kongsteds artikel "Har De set hos Berg? Systematikken til Sigurd Bergs 'Dansk Musiklitterær Bibliografi'", Meddelelser fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling II, København 1984, s. 5-16