David Simonsens Arkiv

- en introduktion

David Simonsen

Den digitale brevudgivelse 

David Simonsens (1853-1932)  Arkiv, som alt i alt skønnes at bestå af ca. 100.000 dokumenter, blev erhvervet sammen med bogsamlingen i 1932. Forskellige forsøg er blevet gjort på at ordne det, men ingen af disse har resulteret i en præcis registrant. Da arbejdet med at ordne arkivet i 2002 blev påbegyndt i et samarbejde mellem Orientalsk og Judaistisk Afdeling og Håndskriftafdelingen (ved Karen Marie Jensen), lå arkivet i ca. 200 nedslidte bindkapsler af syre­holdigt papir og pap, med påskrifter som f. eks. ”Privat korrespondance 1890-1924. Jødisk hjælpe­arbejde 1890-1924”. Enkelte breve var blevet udtaget og ordnet efter afsendere, og derefter lagt i arkivæsker. Sidstnævnte system stemmer overens med de principper, som normalt benyttes i Håndskriftafdelingen, hvorfor det blev besluttet at ”begynde forfra”. Arkivet er derfor blevet ordnet i følgende grupper:

- Breve - foreløbig (okt. 2006) registrant med enkelte hebraiske navneformer og oplysninger om brevafsender/brevmodtager (ca. 56.600 dokumenter/tekstsider, fordelt på ca. 28.000 breve)
- Manuskripter (til Simonsens egne bøger og artikler) og andre materialer - foreløbig registrant
- ”Udsendelser” (kommunikéer, bulletiner, memoranda, pressemeddelelser)
- Sager (forskellige materialetyper, der udgør en logisk enhed)
- Regnskaber
- Tryksager
- Udklip
- Diverse

Til disse kategorier skal føjes en samling af tre registranter, som ser ud til indeholde noter om telegrammer etc.,  der blev afsendt som del af David Simonsens hjælpearbejde under 1. verdenskrig – muligvis hjalp registreringen også med kortlægge de budskaber, som Simonsen formidlede mellem de krigsførende lande (se nedenfor vedr. breve ”fra andre til andre”). De er blevet digitaliserede (sept. 2014), og kan ses som David Simonsens Håndskrifter: Øvrige materialer: Arkivalier (indbundne). De kan, ud over yderligere at kortlægge Simonsens brede kontaktnet, også være af interesse for dem som ønsker at finde oplysninger om enkelte korrespondenters skiftende opholdssted under krigen.

Foreløbig (maj 2016) er små to tredjedele af brevene tilgængelige online (korrespondenter med navne, der begynder på A-Me og R plus enkelte andre). Arbejdet med tilgængeliggørelsen af de resterede breve er stillet i bero og vil først blive genoptaget, når finansiering er fundet. 

Som hovedprincip er det underskriveren af et brev, der betragtes som afsender, medmindre det åbenlyst drejer sig om en institutionel skrivelse. Størstedelen af materialet er på dansk, tysk, engelsk, fransk, hebraisk og jiddisch. Derudover finder man dokumenter på svensk, italiensk, polsk, russisk, ungarsk og formodentlig yderligere nogle sprog.

Brevene er derefter ordnede i læg med korrespondance til/fra de enkelte personer, organisationer og/eller firmaer etc. Det er for tiden ikke muligt ud fra registranten at se antallet af dokumenter i de enkelte læg. Det skal understreges, at ikke alle breves afsender/modtager endnu er blevet identificeret.

Det skal endelig omtales, at der i brevsamlingen findes en gruppe breve ”fra andre til andre”, det vil sige breve, som ikke er fra/til David eller Cora Simonsen, men udgør korrespondance mellem andre personer. De kan være kommet ind i arkivet enten som bilag til breve eller som følge af David Simonsens engagement i hjælpearbejdet under første Verdenskrig, da han, delvis i samarbejde med Røde Kors, formidlede breve mellem personer i krigsførende lande. En liste over disse breve (afsender og modtager) forefindes i et separat dokument, men de vil successivt blive inddateret i den digitale udgivelse af brevsamlingen. Breve, som i forbindelse med registreringen af 'hovedsamlingen' afsløres som fejlsorterede, vil løbende blive placeret her; senere planlægges resterende breve registreret og tilgængeliggjort.. Også andre registranter vil blive tilgængeliggjort, efter hånden som de bliver oprettet.