Håndskriftsamlinger og privatarkiver

Håndskriftsamlingen er opbygget af en lang række enkeltsamlinger. Disse er nu lukkede, dvs. at der ikke indlemmes nye håndskrifter i samlingerne. Siden 1990 indgår nyerhvervede håndskrifter (med få undtagelser) i afdelingen uden at blive anbragt i enkeltsamlinger. For fyldigere beskrivelser af de enkelte, historiske samlinger og deres historie henvises til Carl S. Petersen: Det kongelige Biblioteks Haandskriftsamling, Kbh. 1943.

Se hvordan du bestiller håndskrifter her.

Den løbende tilvækst (Acc., NSA, HS)

Nye håndskrifter (ca. 1960-) registreres ved indlemmelsen i samlingens accessionsprotokol og gøres søgbare i REX (vælg Håndskrifter i facetterne til højre eller drop down-menuen efter søgning).

Nyerhvervelser indgår i samlingen med accessionsår og løbenummer som identifikation, men en stor del af disse (ca. Acc. 1957-2015) er ved at blive ompakket og omregistreret som forberedelse til udflytning til et nyt fjernmagasin. Ud over det bevaringsmæssige aspekt skal det gøre det muligt at bestille de enkelte æsker én for én. Efterhånden som de behandles, får de opstillingssignaturen "NSA-" og placeres på et midlertidigt fjernmagasin, hvorfra der kun ekspederes én gang ugentligt. 

De nyeste accessioner (2016-) opstilles med signaturen "HS-". De enkelte æsker kan bestilles i REX. 


De historiske hovedsamlinger

Grundstammen i Håndskriftafdelingen består af den Gamle kongelige Samling (GKS), den Thottske Samling (Thott) og Ny kongelig Samling (NKS).

GKS
er Det kongelige Biblioteks ældste samling. Heri indgår en række enkelthåndskrifter og samlinger, der indgik i biblioteket i ældre tid; bl.a. håndskrifterne fra biblioteket på Gottorp Slot. Samlingen blev katalogiseret og lukket for ny tilvækst i slutningen af 1700-tallet. GKS rummer alle typer af danske og udenlandske håndskrifter, fra tidlig middelalder til 1700-tallet.

Thott
Den Thottske Samling indgik i Det kongelige Bibliotek som testamentarisk gave fra greve Otto Thott efter dennes død i 1785. I samlingen indgår et betydeligt antal middelalderlige håndskrifter fra alle egne af Europa, herunder en række illuminerede.

NKS
oprettedes som Det kongelige Biblioteks åbne samling efter lukningen af GKS. En grundstamme i samlingen udgør historikeren P. F. Suhms håndskrifter. NKS har fungeret som Håndskriftafdelingens åbne samling frem til 1990 og rummer alle typer af håndskrifter fra middelalderen til det 20. århundrede, fortrinsvis dog vedrørende dansk historie og litteratur i bred betydning.

De mindre, selvstændige samlinger
En række samlinger, som biblioteket har erhvervet efter etableringen af Ny kgl. Saml., er indgået som selvstændige enheder i Håndskriftafdelingen. De vigtigste af disse er følgende (udover Københavns Universitetsbiblioteks håndskrifter, jf. nedenfor):

Uldallske Saml. (Uldall)
Generalfiskal Peter Uldalls samling, erhvervet af Det kongelige Bibliotek i 1803. Rummer bl.a. håndskrifter af historisk, topografisk og juridisk indhold.

Kallske Saml. (Kall)
Abraham Kalls samling, erhvervet af Det kongelige Bibliotek i 1821. Rummer fortrinsvis håndskrifter vedr. Danmarks og Norges historie og topografi.

Langebeks Excerpter
Jacob Langebeks historiske optegnelser og samlinger.

Bøllingske brevsamling (ikke i REX men kun i Håndskriftsamlingens brevbase)
En samling af danske og udenlandske enkeltbreve, fundet i forskellige samlinger og sammenført af bibliotekar J. A. Bølling i begyndelsen af 1860erne.

Nyere Brevsamling (NBD og NBU)
En samling af danske og udenlandske enkeltbreve, indgået i biblioteket siden 1860erne. Nyerhvervede enkeltbreve indgår fortsat i denne samling.

Werlauffs manuskripter
En mindre samling manuskripter og papirer efterladt af E. C. Werlauff.

Allens Samlinger
C. F. Allens samlinger vedrørende Nordens Historie, ifølge testamentarisk bestemmelse indgået i Det kongelige Bibliotek i 1871.

Abrahams'ske Autograf- og Manuskriptsamling (Abrahams/ Abrahams'ske autografsamling)
Den danske del af N. C. L. Abrahams' håndskriftsamling, erhvervet af Det kongelige Bibliotek i 1878.

Collinske Samling (Collin/Collin Brevs.)
Samlingen blev etableret af Edvard Collin, og skænkedes til Det kongelige Bibliotek af sønnen Jonas Collin i 1905. Består først og fremmest af breve og manuskripter af danske digtere, bl.a. Poul Martin Møller og H.C. Andersen.

Marx-Nielsens Samling (Marx-Nielsen)
Skibsreder Hugo Marx-Nielsens samling af danske digteres breve og manuskripter, skænket til Det kongelige Bibliotek i 1921.

Den Holstein-Ledreborgske Håndskriftsamling (Ledreborg)
Slægten Holstein-Ledreborgs samling af breve og håndskrifter, skænket til Det kongelige Bibliotek i 1925.

Hagens Samling
S. A. E. Hagens håndskrifter vedr. musik skænkedes ifølge testamentarisk bestemmelse til
Det kongelige Bibliotek i 1929 (egentlige musikalier indgik i bibliotekets Musikafdeling).

Arkiv-samlinger
En række større arkiver er indgået i Håndskriftafdelingen som selvstændige enheder, uden at blive indlemmet i Ny kgl. Saml. Til de største hører

Georg Brandes' arkiv, der blev oprettet i 1912, idet dog hoveddelen først indgik efter Brandes' død i 1927.

N.F.S. Grundtvigs arkiv, der tilgik biblioteket i 1941 (efter at have været deponeret i Rigsarkivet siden 1890).

Karen Blixens arkiv.

Samlinger tidligere i Københavns Universitetsbibliotek

Universitetsbibliotekets Håndskriftsamling blev i 1938 indlemmet i Det kongelige Bibliotek. Håndskrifterne holdes fortsat sammen i de oprindelige enkeltsamlinger. Der er ikke indgået nye håndskrifter i samlingerne siden indlemmelsen i Det Kongelige Bibliotek.

E donatione variorum (E don. var.)
oprettedes efter Universitetsbibliotekets Brand i 1728. Rummer både ældre (herunder middelalderlige) og nyere håndskrifter, som skænkedes til biblioteket som "gave fra forskellige" efter den katastrofale brand.

Additamenta
var universitetsbibliotekets anden åbne samling ved siden af E donatione variorum.

Rostgaards Samling (Rostgaard)
indeholder de af Frederik Rostgaards håndskrifter, der enten ikke blev solgt på auktion efter at Rostgaard var faldet i unåde i 1725 eller først erhvervedes af ham senere.

Fabricius' Samling (Fabricius)
købtes samlet i 1770 af arvingerne efter den tyske klassiske filolog Johann Albert Fabricius (1668-1736). Samlingen rummer håndskrifter fra middelalderen frem til det 18. århundrede.

Schønnings Samling (Schøn.)
en mindre samling af fortrinsvis maritime håndskrifter efterladt af orlogskaptajn Peter Schønning og skænket til biblioteket af hans arvinger i 1813.

Søren Kierkegaards Papirer (SKA)

Manuskripter, udkast, journaler og optegnelser af anden art, skænket til Universitetsbiblioteket af broderen P. C. Kierkegaard i 1875.

H.C. Ørsteds papirer (Ørsted)
Manuskripter, optegnelser og breve m.m., skænket til Universitetsbiblioteket af et barnebarn af H.C. Ørsted i 1897.