Håndskriftdatabasen i REX. Baggrund og status

Siden slutningen af det 18. århundrede og endnu før den første enhedskatalog over Det Kongelige Biblioteks håndskifter var blevet afsluttet, har antallet af parallelle kataloger vokset og vokset, først med Thott samlingen, Ny Kongelig Samling og særsamlinger, f.eks. Kall's samling. Ca. 1890 blev etableret en fælles alfabetisk og en fælles systematisk katalog over de dengang værende samlinger, men enheden blev atter brudt ved fortsat accession af mindre særsamlinger og særlig markant ved overførslen af Universitetsbibliotekets håndskiftsamling i 1938. Arbejdet med at etablere en ny elektronisk enhedskatalog blev iværksat i 2006.
 
Databasen over Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling bestod (2015) af ca. 39.000 poster. Dels poster for den løbende accession 1988-2011 (Acc.), dels retroposter for samlingerne Gammel Kongelig Samling (GKS), Thott, Ny Kongelig Samling (NKS), samlingerne Kall, Abrahams, Collin, Palsbo, Troensegaard, Marx-Nielsen og faksimilesamlingerne Ms. Phot. og Ms micro. Dertil universitetsbibliotekssamlingerne E don. var., Additamenta, Rostgaard, Schønning, Ørsted og Fabricius. Dertil retroposter for Albansk Samling og poster på elektroniske faksimiler af håndskrifter (tilgængelige online via et link i selve posten).
 
Håndskriftdatabasen skønnedes september 2015 at dække mindst 97% af den forventede mængde poster, når alle kilder (kataloger) er blevet gennemgået, men på uegal vis, eftersom der ikke havde foreligget ét ensartet grundlag at retroregistrere ud fra. Dette er søgt opvejet gennem kampagner til oparbejdning af data ud fra supplerende katalogkilder, trykte såvel som håndskrevne. Der er således påbegyndt linkning fra de enkelte poster til trykte specialkataloger og anden faglig trykt litteratur, som der forinden er tilvejebragt online-tilgængelige digitale kopier af. Dette gælder Emil Gigas' katalog over håndskrifter om Nordens og Danmarks historie, samt rækken af sprogspecifikke kataloger for håndskifter på latin (E. Jørgensen), græsk (B. Schartau), slaviske sprog (G. Svane), oldnordisk (Kaalund), danske skønlitterære originalmanuskripter (Lauritz Nielsen), etc. Ved etableringen af links fra poster til specialkataloger søges posterne rettet op for faktuelle fejl og mangler i retroposten.
 
I en årrække eksisterede en særkilt online-katalog med de kortfattede poster fra den trykte katalog "Erhvervelser 1924-1987". Efter i meget høj grad at være gjort overflødig af Håndskriftdatabasen i REX er onlineudgaven blevet ophævet, men der er dog visse data derfra, der ikke findes i Håndskriftdatabasen i REX.
 
Den såkaldte Brevbase (ca. 200.000 poster), der er en database for sig, udgør et register til det meget omfattende brevmateriale i de nævnte samlinger, men dækker kun breve erhvervet af Håndskriftafdelingen før 1988.

Håndskrifter, der af forskellige grunde ikke mere befinder sig på Det Kongelige Bibliotek (men som ældre trykte kilder vil blive ved med at omtale som hjemmehørende her), er inkluderet i Håndskriftdatabasen, såvidt muligt med præcis angivelse af den nuværende lokalisering. Det drejer sig dels om ganske omfattende afleveringer til Rigsarkivet i slutningen af det 19. årh. af orginale danske "statsdokumenter", dels om håndskrifter af islandsk herkomst, der er blevet overdraget til Island i det 20. årh. Endelig er et fåtal håndskrifter konstateret at være forsvundet fra samlingerne i løbet af det 19. årh. 
 
Det er tilstræbt at tilvejebringe et ensartet navnestof. Autoritetsposter er ikke udarbejdet, men ældre navne kan findes under såvel den danske som den latinske form.
 
Endvidere tilstræbes det at indsamle og tilføje oplysninger om hvert håndskrifts produktionstid, proveniens, indbinding m.m., oplysninger der kun meget sjældent forefindes i forlægget for retroposterne.
 
For tiden arbejdes der på at gøre Håndskriftsamlingens materiale nemmere bestilbare i REX på linie med bibliotekets trykte bøger.