Om Håndskriftsamlingens Brevbase

Udvalg af breve

Brevbasen, der indeholder over 200.000 poster, er en retrokonverteret udgave af Håndskriftsamlingens alfabetiske kortkatalog over brevskrivere og brevmodtagere - den såkaldte brevregistrant. Brevbasen er den vigtigste indgang til at finde breve i håndskriftsamlingens historiske hovedsamlinger. Brevene i brevbasen er registreret med navnene på brevafsender og brevmodtager samt dato/årstal, evt. antal breve og opstillingssignatur. En post i brevbasen viser således i hvilket arkiv/håndskrift, man skal finde brevet. 

Indhold af brevbasen

I finansåret 1901-1902, sit første år som ny overbibliotekar for Det kongelige Bibliotek, tog H. O. Lange initiativet til en seddelregistrant, der skulle omfatte alle bibliotekets tilgængelige brevsamlinger.

Som en konsekvens heraf startede man en retrospektiv registrering af brevene i eksisterende samlinger, samtidig med at principperne for denne registrering ligeledes blev anvendt på registreringen af brevene i nytilkomne erhvervelser. Brevene blev registreret med navnene på brevafsender og brevmodtager samt dato/årstal, evt. antal breve og samlingens navn og nummer. Registreringen blev dog almindeligvis ikke foretaget i de tilfælde, hvor det drejede sig om utilgængelige samlinger, der i en nærmere fastsat periode ikke umiddelbart ville være tilgængelige for offentligheden. Og hvor den blev foretaget, blev registreringerne ikke gjort tilgængelige i Brevregistranten, men forefandtes udelukkende som interne registraturer i Håndskriftafdelingen.

Denne praksis blev fortsat til slutningen af 1980’erne, hvor den daværende Håndskriftafdeling overgik til edb-registrering og fik sin egen base i bibliotekets informationssystem REX.

Samtlige informationer i Brevregistranten er overført til Brevbasen. Det er således med ganske få undtagelser muligt at søge på de enkelte korrespondancers brevafsender og/ell. brevmodtager, datoer og år ikke blot i de 3 hovedsamlinger GKS, Thott og NKS, men tillige i de talrige andre samlinger, der hører under Håndskriftsamlingen (for en oversigt over disse samlinger, se menuen til venstre).

Hvad NKS angår, er der dog enkelte korrespondancer, der ikke er registreret. Det kan være brevene i omfattende familiearkiver eller breve, der fandtes bevaringsværdige, men hvor man i sin tid ikke mente, at indsatsen i forbindelse med registreringen af enkeltbreve stod mål med udbyttet (eksempelvis er det kun nogle af familiebrevene i J.P.E. Hartmanns brevarkiv, der er registreret). Endelig kan det være breve, der er tilgængeliggjort i trykte kataloger (hvad sidstnævnte angår eksempelvis Karin Michaëlis’ omfattende brevsamling og brevene i N. F. S. Grundtvigs arkiv).

De breve, der ikke kan søges i Brevbasen, befinder sig først og fremmest i de 430 hidtil utilgængelige samlinger, der blev tilgængeliggjort i forbindelse med udarbejdelsen af Håndskriftafdelingens online base “Erhvervelser 1924-1987”, en base, der siden er blevet en del af REX. Ligeledes kan breve i nuværende utilgængelige samlinger ikke søges i Brevbasen. I mange tilfælde er der imidlertid som nævnt foretaget intern registrering af brevene i disse samlinger, som på et senere tidspunkt vil kunne lægges ind i Brevbasen. Endelig er brevene i de o. 2.000 samlinger, modtaget før 1990, der af forskellige årsager ikke blev overført til NKS men har fået deres accessionsnummer som signatur, ikke registreret i Brevbasen. Oplysninger om eventuelle breve i disse samlinger kan i nogle tilfælde findes i værket “Erhvervelser 1924-1987”, eller ved henvendelse til samlingen.

Brevene i en række betydningsfulde personarkiver er registreret, men ikke tilgængelige i Brevbasen. Det gælder eksempelvis brevene i Georg Brandes’ arkiv, Karen Blixens arkiv og Carl Nielsens arkiv, og større brevsamlinger efter Otto Gelsted, Poul Henningsen, Johannes V. Jensen, Carl Madsen, Lis Jacobsen, Harald Nielsen, Robert Neiiendam, Emmy og Holger Drachmann, Harald Bergstedt og P. V. Jensen Klint. Det gælder ligeledes breve i Gyldendals Forlags arkiv og Det danske Sprog- og Litteraturselskabs arkiv.

Det er håndskriftsamlingens håb på et senere tidspunkt også at gøre disse breve samt andre, hidtil internt registrerede breve, søgbare online.

Brevbasen vil således i mange tilfælde kun være udgangspunktet for søgning af breve i Håndskriftsamlingen, idet der må søges supplerende i andre hjælpemidler - først og fremmest i REX, hvor registrerede breve, modtaget efter 1987, skal søges. Disse er ofte i registranter i form af PDF-filer.

Yderligere oplysninger om breve i Håndskriftsamlingen fås ved henvendelse til Kontaktbiblioteket.