Herman Bangs Teaterkritik

Forfatter: Seniorforsker, dr.phil. Knud Arne Jürgensen

 

Indledning

Fortegnelsen er kronologisk efter udgivelsesåret / udgivelsesmåneden / årgangsbindet og medtager Herman Bangs både udgivne og utrykte skribentvirksomhed i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, der omhandler emnet scenisk kunst i bredeste betydning: drama (herunder Bangs egne sceniske arbejder og hans utrykte oversættelser af fremmede dramatikeres værker), opera, operette, ballet, musik, visesang, koncerter, cirkus, varieté, tryllekunst etc. 1)

Posthume førsteugaver (1914-2004) er placeret samlet og til slut i kronologien. Samtlige artikler er optaget efter primær registrering.
Hver registrering indledes med den fulde titel (i kursiv) på bogen/avisen/tidsskriftet, hvori artiklen/artiklerne findes trykt.
For dagblades vedkommende er hver artikel anført med publikationsdato efterfulgt af navnet på en evt. rubrikoverskrift og artiklens hovedtitel gengivet i eksakt transskription efter originalen.
For tidsskrifters vedkommende anføres oplysninger (i parentes) om årgang, bind/hefte/nummer, dato, sideangivelse(r) samt eventuel(le) tilhørende illustration(er).
I de tilfælde, hvor originalmanuskripterne til såvel utrykte som udgivne artikler er bevaret, er der i notefeltet tilføjet oplysninger herom.
Utrykte artikler er registreret efter originalmanuskriptets titel.

Til de artikler, hvis indhold ikke entydigt og fuldstændigt fremgår af hovedtitlen, er der tilføjet en kortfattet beskrivende indholdsnote.
I de tilfælde, hvor Herman Bang har anvendt pseudonym/mærke, er dette anført.
En samlet oversigt over de mærker og pseudonymer, Bang har benyttet i sin trykte teaterkritik, -journalistik, og -essayistik, findes er anført umiddelbart efter bibliografien. Udaterede værker/artikler anføres samlet og til sidst i fortegnelsen.
Usignerede artikler er kun medtaget i fortegnelsen, såfremt der foreligger veldokumenterede oplysninger om, at Bang reelt er forfatteren, enten i form af en omtale af de pågældende artikler i hans egne breve eller i hans øvrige trykte artikler, i avishonorarprotokoller eller lignende samtidige kilder.

Bangs talrige anonymt trykte små dagbladsnotitser af forskelligt dagsaktuelt eller anekdotisk teaterindhold er ikke medtaget i fortegnelsen, idet disse ultrakorte døgnfluenotitser har udpræget karakter af petit-journalistik og dermed falder for den bagatelgrænse, der er sat for fortegnelsen. Disse avisnotitser findes oftest trykt under rubrikoverskrifter som ”Mosaik”, ”Charivari”, ”Fra Theaterverdenen” o. lign.
Artikler, der omhandler personer, som omtales igen i Bangs senere teaterskribentvirksomhed, er i note-feltet forsynet med henvis-ninger til disse senere artikler første gang de pågældende personer optræder i fortegnelsen.
Artikler, der blev genoptrykt i uændret eller delvis ændret form i Bangs egen levetid er i notefeltet ligeledes forsynet med henvis-ninger til disse senere genoptryk første gang de pågældende artikler optræder i fortegnelsen.

Litteratur benyttet i forbindelse med udarbejdelsen af fortegnelsen er anført under overskriften Anvendt litteratur til slut i fortegnelsen.
Artikler mærket med asterisk (*) findes genoptrykt i den antologi med firs udvalgte teateressays, som er udgivet og kommenteret af Knud Arne Jürgensen på Syddansk Universitetsforlag i 2007. De er i antologien gengivet i eksakt transskription efter originaltrykket, dog med alle oplagte trykfejl rettet stiltiende, ligesom hver artikel er ledsaget af en oversigtsmæssig indholdsbeskrivelse og fodnoter med de nødvendigste ordforklaringer. Antologiens bibliografiske data er: Dramaturgiske Pennetegninger. Herman Bang som teateressayist. En antologi. Udgivet og kommenteret af Knud Arne Jürgensen (Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2007).

Alle oplysninger om utrykte og udgivne artikler af Herman Bang med teatermæssigt indhold, der ikke findes optaget og registreret i nærværende netbibliografi, modtages med taknemlighed og vil løbende blive inddateret. Oplysninger kan sendes til forskningsbibliotekar, seniorforsker dr.phil. Knud Arne Jürgensen på e-mail: kj@kb.dk

1) Det vides, at Bang tillige har publiceret et mindre antal artikler i endnu uidentificerede finske og østrigske aviser og tidsskrifter, hvoraf nogle muligvis omhandler teatermæssige emner.