Frederik Schybergs Teaterkritik

Forfatter: Seniorforsker, dr.phil. Knud Arne Jürgensen

 

Indledning

Netbibliografien er ordnet kronologisk efter udgivelsesåret/ dagen/måne­den/årgangsbindet og medtager Frederik Schybergs (4.12.1905-10.8.1950) udgivne såvel som utrykte skribent­virksomhed i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, der omhandler emnet scenisk kunst i bredeste betydning (forestillingsanmeldelser, dramatiske værker, teaterhistoriske og dramaturgiske arbejder, skuespilbearbejdelser og -oversættelser).
Posthume førsteudgaver er placeret samlet og til sidst i kronologien. Ligeledes er alle udaterede trykte og utrykte arbejder og artikler placeret samlet i en fælles gruppe til slut i netbibliografien og så vidt muligt i kronologisk orden.

Samtlige artikler/værker er optaget efter primær registrering. Hver registrering indledes med den fulde titel (i kursiv) på manuskriptet/bogen/avisen/tidsskriftet, hvori artiklen/artiklerne/ værket findes bevaret/trykt. For dagblades vedkommende er hver artikel anført med publikations­dato efterfulgt af navnet på en evt. rubrikoverskrift og artiklens hovedtitel gengivet i eksakt transskription efter originalen samt angivelse af evt. tilhørende illustration(er). For tidsskrifters vedkommende anføres oplysninger (i parentes) om årgang, bind/hefte/nummer, dato, sideangivelse(r) samt evt. tilhørende illustration(er).

Artikler mærket med asterisk (*) er indeholdt i den antologi med 60 teateressays, som findes udgivet og kommenteret af Knud Arne Jürgensen. Her er de gengivet i eksakt transskription efter originaltrykket, dog er alle oplagte trykfejl stiltiende blevet rettet. I antologien er hver artikel tillige led­saget af en oversigtsmæssig indholdsbeskrivelse samt fodnoter med de mest nødvendige ordforklaringer. Antologiens bibliografiske data er:
Bifald og Bølgebryder, Frederik Schybergs teaterkritik, En antologi. Udvalgt og kommenteret af Knud Arne Jürgensen (Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2009, 382 s., ill.).

Alle oplysninger om såvel udgivne som utrykte artikler af Frederik Schyberg med teatermæssigt indhold, og som ikke findes optaget og registreret i nærværende netbibliografi, modtages med taknemlighed og vil løbende blive inddateret. Oplysninger kan sendes til forskningsbibliotekar, seniorforsker dr. phil. Knud Arne Jürgensen på e-mail: kj@kb.dk