De Moderate - Det Frie Socialdemokrati - Fredspolitisk Folkeparti - Landmandspartiet - Liberalt Centrum - Nationalt Samvirke - Samfundspartiet - Selvstyre-Partiet

De Moderate
Partiet blev stiftet af  det konservative folketingsmedlem Hans Jørgen Lembourn i 1976, men det nåede aldrig at blive opstillingsberettiget til det følgende folketingsvalg i 1977. Derefter opløstes partiet. I publikationen Nu igen kan man læse at "Løntilbageholdenhed skal modsvares af medejendomsret til kapitalen og større formuedannelse hos den enkelte lønmodtager". Småtrykssamlingen har skannet en publikation fra partiet, og den kan ses her.

Det Frie Socialdemokrati
Partiet blev stiftet i 1920 af socialdemokraten Emil Marott. Emil Marott var blevet ekskluderet af Socialdemokratiet på grund af sin modstand mod partiets genforeningspolitik. Partiet opstillede ved de tre folketingsvalg i 1920, men fik ingen repræsentanter valgt ind. Småtrykssamlingen har skannet partiets program fra 1922, og her kan man læse "Tjenestefolk underkastes i Forholdet til Husbonden almindelig borgerlig Ret. Beskyttelse for mindreaarigt Tyende. Søloven revideres i human, nutidssvarende Aand". Programmet kan ses her

Fredspolitisk Folkeparti
Partiet blev stiftet i 1963 af en udbrydergruppe fra Det Radikale Venstre. Partiet opstillede til folketingsvalget i 1964, men opnåede ikke repræsentation. Partiets program var bygget op omkring fredspolitik, og i partiets program fra (1965) kan man under punkt 8 læse: "Der oprettes et særligt dansk fredsministerium, som varetager administrationen af offenligt dansk fredsarbejde. Gennem et internationalt fredsforskningsinstitut og oprettelse af en nordisk højskole for fredsarbejde på dansk grund udbygges og koordineres danske og nordiske fredsbestræbelser". Småtrykssamlingen har skannet et program fra partiet. Se det her.

Landmandspartiet
Stillede op til folketingsvalget i 1924, men opnåede ikke valg, kun knap 1 % af vælgerne stemte på partiet. I Landmandspartiets Valgavis fra 1924 kan man læse om baggrunden for dannelsen af partiet: "I Sommeren 1923 besluttede Landmandsforeningen paa Landsmødet i Fredericia at opstille egne Kandidater til det kommende Folketingsvalg. Beslutningen blev taget ud fra den Kendsgerneing, at de nuværende Partier ved deres Politik har ført Landet ud i Uføre paa alle Omraader, saavel økonomisk, nationalt og moralsk". Partiet deltog kun i valget 1924. Småtrykssamlingen har skannet en publikation fra partiet, som kan ses her.

Liberalt Centrum
Partiet stiftedes i 1965 af en kreds af personer omkring tidligere venstreminister Thorkil Kristensen. Partiet opnåede fire mandater ved folketingsvalget i 1966, men tabte alle mandater ved det følgende folketingsvalg i 1968. Partiet opløstes i 1969. I en udtalelse fra 1965 kan man læse at "Liberalt Centrum vil søge at blive et kraftcenter, der kan øve indflydelse til alle sider og arbejde for et samvirke, hvor socialliberale kræfter bliver ledende og formidlende". Småtrykssamlingen har skannet en publikation fra partiet, og den kan ses her.
 

Nationalt Samvirke
Foreningen Nationalt Samvirke blev stiftet i slutningen af 1938 af den konservative politiker Victor Pürschel. Pürschel var ikke tilfreds med et forlig, som de konservative havde indgået med den socialdemokratisk ledede regering. I Tiden nr. 16 1939 kan man læse om partiets program: "Nationalt Samvirke søger at samle alle, der uden Hensyn til deres politiske Meninger iøvrigt er enige om, at det for Danmarks Fremtids Skyld er nødvendigt at samles til hurtig Løsning af følgende Opgaver: 1.  Kamp for Danmarks Genrejsning - nationalt og økonomisk, socialt og kulturelt - paa Kristendommens Grund - mod Marxismen, baade Socialdemokrati og Kommunisme". Partiet deltog kun i valget i 1939 og opnåede kun omkring 1 % af stemmerne. Det skannede materiale kan ses her.

Samfundspartiet (1)
Opstillede til folketingsvalget i 1935, men fik under 200 stemmer. Partiet  opstillede kun denne ene gang. I partiets arbejdsprogram fra 1933 kan man læse: "Statsstøtte til Forfattere og Kunstnere - og iøvrigt alle Statstilskud - bortfalder eller nedbringes til det mindst mulige.
Det Kgl. Teater overgaar til privat Drift. De Danske Statsbaner overgaar til privat Drift, forsaavidt det ikke ved bedre Organisation og større Økonomi lykkes at begrænse og afskaffe det store og  permanente Driftsunderskud, der er en væsentlig medvirkende Aarsag til den tyngende Overbeskatning af det private Erhvervsliv". Se programmet her.

Samfundspartiet (2)
Patiet blev dannet i 1941-42 og nåede aldrig at opstille til folketingsvalget. I Samfundspartiets foreløbige Program trykt i Menigmands Ven  nr. 1 1941 kan man læse: Kirkens Adskillelse fra Staten maa afvises i Øjeblikket, derimod gives der ethvert Kirkesamfunds Individer og Forældre med umyndige Børn Ret til at faa refunderet af Statskassen de Beløb, de har bidraget igennem offentlige Skatter til de kirkelige Udgifter". Småtrykssamlingen har skannet to publikationer dateret 1941-42 og 1948. Se dem her.

Selvstyre-Partiet
Partiet startede som en selvstyrebevægelse rejst af Cornelius Petersen. Partiet stillede op til folketingsvalget i 1926, men fik kun 2.117 stemmer, hvilket var en utrolig skuffelse for partistifteren. Partiet ønskede vidtgående selvstyre for sogne og herreder, og så lidt indblanding fra centralstyret som muligt. I partiets program fra [1926] står der: "Partiet vil afskaffe den nu bestaaende Form for Parlamentarismen og indføre Selvstyre eller Folkestyre". Småtrykssamlingen har skannet et program, som kan ses her.