Dansk Samling

Dansk Samling stiftedes i 1936 af en kreds af personer bag tidsskriftet Det Tredie Standpunkt. Tidsskriftets redaktør Arne Sørensen blev samtidigt partiets første formand. Partiet var repræsenteret i Folketinget i 1940'erne, medens det ikke opnåede valg i 1950'erne og 1960'erne. Partiet eksisterer nu som en forening.

Ved partiets landsstævne i Fuglsølejren 1938 blev der udarbejdet et handlingsgrundlag på ti punkter hvoraf punkt 4 lød: "Privatejendomsretten til Produktionsmidler opretholdes, men under haard social Forpligtelse. Klassekampsfronterne i Arbejdslivet ophæves, og alle Aftaler om Løn, Arbejdstid o. lign. foregaar lokalt mellem Driftsherrer og Arbejdere. Kan en rimelig Afgørelse ikke træffes af de to Parter, afgør Statsmagten Spørgsmaalet. Handels- og finansmæssige Forhold som Priser, Renter, Udenrigshandel foregaar så vidt muligt frit, men Statsmagten maa have Styrke og Ret til at gribe regulerende ind, saa snart en økonomisk Særinteresse gaar for hensynsløst paatværs af Helheden".

Småtrykssamlingen har skannet 33 partiprogrammer, pjecer o.l.

Det skannede materiale kan ses her