Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB) er litteraturvidenskabens og litteraturhistoriens hovedfagbibliografi over, hvad der er udgivet om danske skønlitterære forfattere og om litteraturvidenskaben som sådan. Bibliografien går tilbage til 1967. DLB er bortset fra enkelte årgange udarbejdet af litteraturhistoriker, cand.art. Aage Jørgensen (f. 1938) og repræsenterer en enorm bibliografisk præstation gennem mere end en menneskealder. Ultimo 2014 overtog Susanne Willaing, Det Kongelige Bibliotek ansvaret for redaktionen med bistand fra Aage Jørgensen til medio 2015. Den løbende opdatering af DLB er ophørt i 2017.

DLB medtager bøger, tidsskriftartikler, artikler i bøger og web-publiceringer, men ikke avisartikler og avisanmeldelser.

DLB er inddelt i otte saggrupper:

  • Bibliografier mv.: bogfortegnelser, forskningsregistreringer, bibliografier over enkeltforskeres publikationer osv.
  • Samleværker: artikelsamlinger af enkeltforfattere og udgivelser med bidrag af forskellige forfattere, f.eks. festskrifter og konferencepublikationer.
  • Litteraturkritik og -teori: generelle fremstillinger, som genre-, tema- og motivstudier, samt litteraturhistorier; bøger og artikler om flere forfattere kan være placeret her.
  • Didaktik: litteraturpædagogik, herunder fagmetodik, fagudvikling, faghistorie mv.
  • Enkelte forfattere: bøger og artikler, der kan relateres til ét forfatterskab.
  • Antologier: tekstsamlinger af flere forfattere, uanset om fokus er på periode, genre osv.
  • Udgaver: ‘samlede’ og ‘udvalgte’ værker eller enkeltarbejder med indledning, efterskrift, kommentarer og/eller noter, der bidrager til litteraturen om den givne forfatter.
  • Miscellanea: bøger og artikler, som ikke har kunnet placeres under de øvrige saggrupper. 

Der er forskellige typer af noter til de enkelte registreringer, herunder ofte fyldige indholdsnoter. For tværfaglige antologier er alene oplistet bidrag inden for litteraturhistorie. Noterne indeholder ofte supplerende oplysninger udover f.eks. oplistning af artikler. Hvis forfatter eller biograferet person omtales i noterne, sker det normalt med angivelse af initialer.

I en række tilfælde er et tidsskrift registreret på samme måde som en antologi med opregning af litteraturhistorisk relevante bidrag. Dette gælder specielt for temanumre.

Registreringerne af bøger suppleres af henvisninger til anmeldelser i tidsskrifter, hvilket er værdifuldt, bl.a. fordi anmeldelserne ofte ikke kan findes på anden vis og her er præsenteret sammen med det anmeldte.

Læs mere om DLB og DLB’s historie i:

Aage Jørgensen: “Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi: et oneman-show, der institutionaliseres”. I:

https://tidsskrift.dk/magasin/article/view/66815/96329 

Tidligere udgaver:
Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989. 462 sider.

Årlige opdateringer på tryk udgivet til og med 2000. Derefter 2001-13 web-publiceret af Dansklærerforeningen (ikke længere tilgængelig).

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi (DLB) er konverteret på grundlag af Dansklærerforeningens database af Det Kongelige Bibliotek med Leif Andresen som projektleder. Kulturstyrelsens Retrokonverteringspulje har ydet støtte til konverteringen.

Søgning i DLB

Du kan søge i DLB vi REX og herefter vælge Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi i dropdown-menuen.

Se endvidere Adgang til Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi for flere muligheder.