Reglement for Speciallæsesalen (Læsesal Vest)

 1. Speciallæsesalen er Det Kgl. Biblioteks forskerlæsesal. Forskere og brugere med dokumenteret behov for at konsultere læsesalsklausulerede materialer og/eller referencesamlingen, der er opstillet til brug på stedet, har fortrinsret til at benytte faciliteterne på Læsesal Vest. I perioden 1. juli - 31. december 2019 har kun brugere med bestilt læsesalsmateriale adgang.

 2. Overtøj, paraplyer og tasker (inkl. computeromslag) må ikke medbringes. Små tasker i størrelse som A5 kan medbringes. Kuglepen må ikke medbringes i det afgrænsede område.

 3. Bærbare computere uden computeromslag er tilladt.

 4. Telefon må medbringes, hvis den er sat på lydløs, men det er ikke tilladt at besvare opkald på læsesalen.

 5. Cremer, mad og drikkevarer må ikke medbringes.

 6. Egne bøger kan medtages i begrænset omfang.

 7. Bøgerne i referencesamlingen er til brug på stedet og må ikke fjernes fra læsesalen. Bøgerne sættes på plads umiddelbart efter brug, eller lægges på særlige opsamlingssteder, hvis brugeren er i tvivl om deres rette placering. Bøgerne må ikke efterlades spredt på læsesalen. 

 8. Bøger og andre materialer bestilt til brug på læsesalen udleveres i skrankerne imod forevisning af lånerkort/sundhedskort og returneres samme sted, når læsesalen forlades for resten af dagen. Det lånte må ikke fjernes fra læsesalen. 

 9. Lånt materiale må ikke ligge ubenyttet hen i mere end 10 dage, med mindre anden aftale er truffet. En låner kan have op til 10 enheder liggende til brug på læsesalen. Lånere med tildelte borde må have 1 række bøger stående.

 10. Forlader en bruger sin plads mere end en halv time, skal bordet ryddes, således at det kan benyttes af en anden. 

 11. Særligt kostbare eller skrøbelige trykte værker, samt manuskripter,kort og billeder m.m., må kun benyttes ved bestemte borde. Brug af sådanne materialer kræver særligt (gult) ID-kort, som udstedes efter ansøgning. Boksmateriale skal afleveres i skranken, når som helst låneren forlader pladsen.

 12. Det lånte skal altid benyttes med rene, tørre hænder og med yderste varsomhed. Beskadigelse vil medføre erstatningsansvar. Også indstregninger, tilføjelser, ombukning af sider m.m. er at betragte som beskadigelse, der medfører erstatningsansvar. Der må ikke klistres mærkater i bøgerne.

 13. Brug af materialer kan yderligere være underlagt særlige betingelser, som er fastsat af den udlånende afdeling. 

 14. Der er fra Læsesal Vest adgang til selvkopiering af enkelte materialer. Materialer, der ønskes kopieret, skal præsenteres for og godkendes af læsesalsvagten. Der kan bestilles fotokopier eller affotograferinger af materialer i det omfang, bevaringshensyn og ophavsretsloven gør dette muligt; henvendelse sker til læsesalsvagten. Det er tilladt at affotografere materialer med eget kamera inden for visse begrænsninger og efter forudgående tilladelse fra læsesalsvagten.

 15. Brugere af læsesalen, der i en længere periode skal arbejde i videnskabeligt øjemed med et stort antal bøger (navnlig sådanne, som ikke kan hjemlånes), kan efter skriftlig ansøgning få tildelt en plads eller en studiecelle, dog højest for 6 måneder ad gangen. Brugere med disse særrettigheder får et særligt bordlånerkort og et kontrolkort, som de er forpligtet til at udfylde med dags dato for hvert besøg. Kontrolkortet opbevares i skranken. Biblioteket påtager sig intet ansvar for brugerens eget materiale på tildelte pladser. 

 16. Læsesalsvagten kontrollerer, at bøger og andet af bibliotekets materiale ikke uberettiget fjernes fra læsesalen. Dette sker ved visitation af medbragte bøger, papirer m.m. i medfør af Lov nr. 1628 af 26/12/2013 om visse foranstaltninger imod tyveri fra Det Kgl. Bibliotek.

 17. Læsesalen er et arbejdsområde, hvor der af hensyn til alle brugere må opretholdes den største ro. Private samtaler henvises til Kirkebybroen. Der kan dog opleves lavmælt samtale i forbindelse med betjeningen.

 18. Brugerne har pligt til at følge læsesalsvagtens anvisninger, uanset om de er udtrykt skriftligt i et reglement eller ej. Ved truende adfærd over for personalet vil muligheden for brug af Den Sorte Diamants faciliteter ophøre.

 19. Klager bedes rettet til afdelingslederen for Speciallæsesalen. 

 20. Overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning og udelukkelse som låner.