Videre læsning om Chresten Jensen

Historie, kulturhistorie, topografi 

 • Borg, E.: Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, København 1974.
 • Bramsnæs, Annelise og Jørgen Primdahl: Nees sogn. Fortid og fremtid i et vestjysk landsogn, DSR-Forlag 1991. (Landskabsserie nr. 3, 1991).
 • Carstensen, Wm.: ”Til Orlogs 1848-50”, i: Vilhelm Østergaard (red.): Vort Folk i det nittende og tyvende Aarhundrede, 2, København 1901, s.53-67.
 • Damgaard, Ellen: Peder Lykke – en husmand på heden. København 1983. [Født 1850 i Nees sogn]
 • Falbe-Hansen, V.: ”Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed”, Statistiske Meddelelser 12, København 1875, s. 232-41.
 • Frantzen, Ole L.: „Den tapre landsoldat - Den danske hær og flåde i krigen 1848 og 1849”, i: Claus Bjørn (red.): 1848 – det mærkelige år, København 1998, s. 153-76.
 • Frost, Søren J.C.: Fædrelandskærlighed – i landsoldaters breve fra krigen 1848–51?, København 2008.
 • Hald, J.C.: Ringkjøbing Amt, København 1833.
 • Hansen, Hans Schultz: "De nationale bevægelser vinder frem" og "Den slesvigske-holstenske opstand og den første slesvigske krig", i: Sønderjyllandshistorie. Efter 1815, Aabenraa 2009, s. 72-109 (Historisk Samfund for Sønderjylland (udg.): Sønderjyllands historie, 2).
 • Holst, Frits og Axel Larsen: Felttogene i vore første Frihedsaar, 1–3, København 1888.
 • Kromann, E.: Skriftens historie i Danmark fra reformationen til nutiden, Viborg 1975.
 • Lars Lindeberg: I lære som landsoldat, [uden sted, Dafolo Forlag] 2000.
 • Lauridsen, Henning Ringgaard: Folk i bevægelse. Folkelig vækkelse, politik og andelsfællesskab i Nordvestjylland, Struer 1986.
 • Lundgreen-Nielsen, Flemming: ”Løven i buret. Grundtvig i 1848”, i: Claus Bjørn (red.): 1848 – det mærkelige år, København 1998, s. 127-52.
 • Markussen, Ingrid: Den danske skoles tilbud og krav i læse- og skriveindlæringen, Institut for dansk Skolehistorie 1992.
 • Nielsen, Johs.: Treårskrigen 1848-1851, København 1993.
 • Nielsen, O.: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder, København 1894.
 • Ottosen, Johan: ”1848”, i: Vilhelm Østergaard (red.): Vort Folk i det nittende og tyvende Aarhundrede, 2, København 1901, s. 3-19.
 • Overgaard, Frands Ole og Anders Pontoppidan Thyssen: De senere jyske vækkelser. Herrnhutismen, forsamlingsbevægelsen og grundtvigianismen i Nørrejylland ca. 1815-1850, København 1970. (Anders Pontoppidan Thyssen (red.): Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, 5).
 • Pedersen, Karl: Nees sognehistorie, [Nees] 2008.
 • Poulsen, Ejnar: Hardsyssels Degnehistorie, 1, Viborg 1931.
 • Rasmussen, Holger: Landsbyliv, København 1963.
 • Rasmussen, Holger: En husmand i treårskrigen 1848–50. Underjæger Hans Pedersens optegnelser fra 1849 og hans visesamling, Uden sted [København] 1992.
 • Rehnberg, Mats: Vad skall vi göra med de blanka gevär. Femton kapitel ur soldaternas liv, Stockholm 1967.
 • Rist, P.Fr.: ”Stemninger fra Krigen 1848-50. Brudstykker af en frivillig dansk Students Breve til en Ven”, i: Vilhelm Østergaard (red.): Vort Folk i det nittende og tyvende Aarhundrede, 2, København 1901, s.20-52.
 • Rohde, Vilh.: ”Foran Fredericia 1848”, Vejle Amts Årbøger 1916 s. 242-50.
 • Sandersen, Vibeke: ’Jeg skriver dig til for at lade dig vide’. Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen 1848–50, 1–2, København 2003.
 • Schulze, Winfried (red.): Ego–Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte (Selbstzeugnisse der Neuzeit 2), Berlin 1996.
 • Steensberg, Axel (red.): Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede, 1 [1790-1870], København 1963.
 • Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, Emil: Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932, 1-2, København 1935.
 • Trap, J.P.: ”Nees Sogn”, i samme: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, første udgave, Speciel Deel, 2, København 1859, s. 731–32, og femte udgave X, 1, København 1965, s. 203–06.
 • Zerlang, Martin, Lis Toft Andersen og Bjarne Thorup Thomsen: En selvskreven historie – om erindringsbøger og dagbøger af bønder, håndværkere og arbejdere i Danmark, København 1982.

 

Visesang

 • Bak, Kirsten Sass: ”Højskolen og den folkelige sangtradition ca. 1840–1910”, Årbog for Dansk Skolehistorie 1973, s. 20–53.
 • Bak, Kirsten Sass: ”Om at løfte en arv... ’Århus-linien’ i Dansk sanghistorie efter Karl Clausen”, da capo nr. 8. Arbejdspapirer fra Musikvidenskabeligt institut, Aarhus universitet, Århus 1993.
 • Bak, Kirsten Sass: ”Sanger i grænseland: Hansine Tækker”, Cæcilia [Årbog for Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet] 1995–97 s. 1–34.
 • Bak, Kirsten Sass: ”Sang, individ og kultur. Fire bedsteforældre – et forsøg”, i: Thomas Holme Hansen m.fl. (red.): Festskrift til Finn Mathiassen, Århus 1998 s. 151–76.
 • Bøgh, Erik: ”Vore Viser i Aarhundredets første Halvdel”, i: Vilhelm Østergaard (red.): Vort Folk i det nittende Aarhundrede, København 1897.
 • Clausen, Karl: Dansk Folkesang gennem 150 år [København 1958], uændret genoptryk med efterskrift af Knud Arnfred og Ejnar Kampp, København 1975.
 • Dam-Jensen, Elsemarie: ”Det var et dejligt slag... Om treårskrigens sange”, i: Sønderjysk Månedsskrift, 4, 1998, s. 100-05.
 • Elberling, Carl: Oehlenschlensläger som Gadevise-Digter, København 1872.
 • Espegaard, Arne: Jysk Folkesang. Folkelige viser samlet i Vendsyssel, i Himmerland, i Hanherred, på Læsø og på den jyske vestkyst, Hjørring u.å. [ca. 1999].
 • Koudal, Jens Henrik: To sangere fra den jyske hede. Efter optegnelser i Dansk Folkemindesamling af Evald Tang Kristensen 1874, København 1984.
 • Koudal, Jens Henrik: ”‘En vise vil jeg skrive...’. Om ’bondevisebøger’ og andre selvskrevne kilder til dansk sanghistorie”, Folkeminder 1985, 1, s. 3–6.
 • Koudal, Jens Henrik: ”Stand, kærlighed og nation i to håndskrevne visebøger fra 1840’erne”, i: Gunnar Ternhag (red.): Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker, Uppsala 2008, s. 81-118. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CV).
 • Kuhn, Hans: Defining a nation in song. Danish patriotic songs in songbooks of the period 1832–1870, København 1990.
 • Kvideland. Reimund: ”Den folkelege songtradisjonens funksjonelle aspekt”, i: Ann-Mari Häggman (red.): Visa och visforskning, Helsingfors 1974, s. 137-65.
 • Nicolajsen, Lissa: Sang i landsbyskolen i 1800-tallet, Folkeskolens Musiklærerforening 2006.
 • Nielsen, Svend: ”Skillingsviser udsendt af familien Tribler i perioden 1812–42”, Folkeminder 1967 s. 167–198.
 • Nielsen, Svend: Den gode vise, den sande vise. Viser og samtaler om viser, København 1974. (DFSNYT 74/1).
 • Nielsen, Svend: Min hjertens allerdejligste. 147 traditionelle danske lyriske kærlighedsviser, København 2003.
 • Piø, Iørn: Produktionen af danske skillingsviser mellem 1770 og 1821 og samtidens syn på genren, Københavns Universitets fond til tilvejebringelse af læremidler 1969.
 • Piø, Iørn: Visemageren. 1800-tallets skillingsvisekonge Julius Strandberg, København 1994.
 • Rossel, Sven Hakon: Den litterære vise i folketraditionen, København 1971.
 • Stidsen, Johs. Enggaard: Hold fast ved det du har ...! De stærke Jyder, med særligt henblik på deres salme- og sangtradition (Odense University Studies in History and Social Science 243), Odense 2002.
 • Ternhag, Gunnar (red.): Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker, Uppsala 2008. (=Acta academiae regiae Gustavi Adolphi CV).

 

Utrykte kilder

Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek:

 • DFS 1906/6a, 16: Chresten Jensens visebog.
 • DFS 1906/134: Breve fra Nicolaj Henningsen [Chr. Jensens dattersøn] 1920-51 og fra Christine Kaalund 29. september 1935.
 • DFS 1906/6a, 1929/33, 2000/2: Samlinger af håndskrevne visebøger.
 • DFS 1883/18-21, 1906/6b, 1929/30, 1958/8-18, 1970/16, 1975/4, 1979/1, 1986/31: Samlinger af skillingsvisetryk.

Rigsarkivet:

 • 0370-016, pakke nr. 193: Orlogsværftet, Overekvipagen, 1848-65, Proviantjournaler, kommende og udgående rulle, ”1848, Bombekanonjolle 2 m.m.”
 • 0370-016, pakke nr. 202: Orlogsværftet, Overekvipagen, 1848-65, Proviantjournaler, kommende og udgående rulle, ”1849, Kanonchalup 8 m.m.”
 • 0370-016, Orlogsværftet, Overekvipagen, Afregningsbøger for lægdsrullen. 1848, 2. jyske distrikt 101 27-285 27, og 1849, 2, jyske distrikt 136 37-279 37.
 • Orlogsværftets konstruktionskontor, protokol ”9”: ”Udkommando af Flaadens Skibe fra Aaret 1677 til 1886. Skjænket til Konstruktionskontoret i 1892 af Hr. Kontorchef Degenkolv.” (1 folioprotokol)
 • 0008, Marineministeriet, 1650-1969 Skibsjournaler (1207-1-1210).
 • Danske Kancelli, Fællesafdelingen, arkiv nr. 232: Årlige indberetninger ang. Almueskolevæsenet 1811-1848, provst Pedersens og provst Krarups indberetninger om Ulfborg, Skodborg og Vandfuld herreder for henholdsvis 1844 og 1845.
 • Søruller for 2. jyske udskrivningsdistrikt, Ringkøbing Amt, Nees sogn (lægd 109).

Nees lokalarkiv: 

 • Karl Pedersens excerpter om Sakskjærgårde.

www.sa.dk

 • Dansk Demografisk Database.

www.arkivalieronline.dk

 • Kirkebøger og folketællinger for Nees og Bøvling sogne, Skodborg herred, Ringkøbing Amt.