Marianne Holm Pedersen

Marianne_Holm_Pedersen

Seniorforsker og sektionsleder, ph.d.
tlf.:91 32 49 18 
email: mape@kb.dk

Personlige data
Født 1974. Cand.scient.anth fra Københavns Universitet 2002. Ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet 2009. Var ansat som forskningsassistent på Folkemindesamlingen 2003-2004 og vendte tilbage som forsker august 2009. 

Faglig profil
Arbejder primært med kulturel mangfoldighed; generation, familie og forældreskab; traditioner og ritualer samt foreningsliv og fritidsaktiviteter. Forskningen har især fokuseret på, hvordan familierelationer, social praksis og religiøsitet blandt flygtninge og indvandrere påvirkes af den danske samfundskontekst i by og provins. Har også set på sammenhængen mellem hverdagsliv, tradition og tilhørsforhold til det danske samfund blandt indvandrerfamilier i København. Har i en årrække undervist som ekstern lektor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet og fungerer som censor i Pædagogisk Antropologi på Aarhus Universitet. Arbejder desuden med forvaltningen af UNESCOs 2003-konvention om immateriel kulturarv i Danmark. Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Vigtigste ansvarsområder

 • daglig ledelse
 • forskning
 • publikumsbetjening
 • lydarkiv, videoarkiv og diskotek
 • Forvaltning af UNESCO’s 2003-konvention om immateriel kulturarv 

Aktuelt projekt

"Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former (2017-19)"

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det frivillige initiativ Venligboerne både bygger på og fornyer den stærke tradition for frivillighed og foreningsliv, der eksisterer i Danmark. Venligboerne er et civilsamfundsinitiativ, der arbejder for udbredelsen af venlighed generelt i lokalsamfundet. Det er i dag mest kendt for dets indsats for en venlig modtagelse af flygtninge i det danske samfund.

Selvom Venligboerne formelt set ikke er en forening, er det projektets tese, at de kulturelle normer og værdier, der ligger i foreningsliv og frivillighedstraditionen i Danmark, bringes med ind i Venligboernes aktiviteter. Samtidig skaber initiativets brug af sociale medier nye rammer for, hvad det vil sige at engagere sig frivilligt.

Venligboerne betragtes af nogle som en enhed, men det er i praksis et initiativ med mange aktører, der iværksætter en række aktiviteter og har forskellige dagsordener. Projektet vil derfor også undersøge, hvordan Venligboerne praktiseres og gives mening på tværs af regioner i Danmark. Hvad vil det sige at være Venligboer i både lokal og national sammenhæng?

Projektets analytiske ramme trækker på antropologiske studier af foreningsliv, narrativer og socialitet i Skandinavien. Metodisk baserer projektet sig på kvalitative interviews og deltagerobservation med arrangører, frivillige og deltagere hos Venligbogrupper i forskellige regioner af Danmark. Projektet følger desuden Venligboernes aktiviteter på Facebook, blandt andet ved hjælp af specialhøstninger fra Det Kgl. Biblioteks Netarkiv.

Projektets feltarbejde (2017-18) er finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Projektets fokus på frivillighed og foreningsliv er desuden med til at opfylde Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Biblioteks opgave med at varetage dokumentation af immateriel kulturarv i Danmark i henhold til UNESCOs 2003-konvention.

Vigtigste publikationer

 • Iraqi women in Denmark: Ritual performance and belonging in everyday life. Manchester: Manchester University Press, 2014.
 • Going on a class journey: The inclusion and exclusion of Iraqi refugees in Denmark. Journal of Ethnic and Migration Studies 2012, 38(7): 1101-1117. 
 • Den stille integration. Nye fortællinger om at høre til i Danmark. Redigeret med Mikkel Rytter. København: C.A. Reitzel, 2006.

Publikationsliste

 • Levende kultur - en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 2017, nr. 4: 62-70.
 • ’Rituals of migration: an introduction’. Journal of Ethnic and Migration Studies 2017. DOI: 10.1080/1369183X.2017.1389024
 • “Becoming Muslim in a Danish provincial town” i Anna Sthran, Stephen G. Parker og Susan B. Ridgely (red.): The Bloomsbury Reader in Religion and Childhood. London: Bloomsbury, 2017.
 • Temaindledning: Hverdagens tro og magi i Skandinavien. Tidsskrift for Kulturforskning 2016 (1).
 • 'Islam in the family: The religious socialization of children in a Danish provincial town' i Mark Sedgwick (red.), Making European Muslims: Religious socialization among young Muslims in Scandinavia and Western Europe. New York: Routledge, 2015.
 • 'Den private religion: Fortolkninger af muslimske børns religiøse tilhørsforhold i en dansk folkeskole'. Tidsskrift for Islamforskning, 2014, vol 8, nr. 2, s. 57-76.
 • Iraqi women in Denmark: Ritual performance and belonging in everyday life. Manchester: Manchester University Press, 2014.
 • 'A decade of suspicion: Islam and Muslims in Denmark after 9/11'. Ethnic and Racial Studies 2013, 2014, vol 37, nr. 13, s. 2303-2321. (Med Mikkel Rytter).
 • Digital indsamling som metode. Erfaringer fra undersøgelsen Lokaleliv.dk. Kulturstudier 2013, 1: 82-101.
 • Going on a class journey: The inclusion and exclusion of Iraqi refugees in Denmark. Journal of Ethnic and Migration Studies 2012, 38(7): 1101-1117. 
 • Shia-muslimske ritualer blandt irakiske kvinder i København. Din 2012 nr. 1: 65-89
 • Fra integration til sikkerhed – med Danmark som case. Internasjonal Politikk 2012 nr. 1: 97-102. (Med Mikkel Rytter). 
 • Islam og muslimer i Danmark. Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001. Redigeret med Mikkel Rytter. København: Museum Tusculanums Forlag, 2011.
 • Revisiting Iraq: Change and continuity in familial relations of Iraqi refugees in Copenhagen, Anthropologica 53 (2011): 15-28.
 • 'You want your children to become like you'. The transmission of religious practices among Iraqi families in Copenhagen. I Mikkel Rytter og Karen Fog Olwig, red: Mobile bodies, mobile souls. Family, religion and migration in a global world. Proceedings of the Danish Institute in Damascus, 7. Aarhus: Aarhus University Press, 2011, s. 117 -138.
 • Digital Folklore Preserved for the Future. A case study of the use of Planets in preserving the digital collection of the Danish Folklore Archives, The Royal Library, Denmark. Rapport udarbejdet sammen med Lynne Chivers, The British Library, Emmerik Warburg, Dansk Folkemindesamling og Tue Larsen, KB, 2010.
 • Store og små fortællinger. Ritual og fællesskab blandt irakiske kvinder i København.Kulturstudier 2010, nr. 2, s. 12-37.
 • "Indledning: Fortælling og fællesskab" i Kulturstudier 2010, nr. 2, s. 6-11. (Sammen med Lene Andersen).
 • Practices of Belonging. Ritual Performances and the Making of Place and Relatedness among Iraqi Women in Copenhagen. Ph.D. afhandling, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2009.
 • Umm Zainaps rejse: Fra irakisk middelklasse til flygtning i Danmark. I Olwig, Karen Fog og Karsten Pærregaard (red.): Integration. Antropologiske perspektiver. København: Museum Tusculanums Forlag, 2007.
 • Den stille integration. Nye fortællinger om at høre til i Danmark. Redigeret med Mikkel Rytter. København: C.A. Reitzel, 2006.
 • ’Traditioner under forandring. En irakisk families fejring af højtider’ i Pedersen, Marianne Holm og Mikkel Rytter (red.): Den stille integration. Nye fortællinger om at høre til i Danmark. København: C.A. Reitzels Forlag, 2006.
 • Flyverdragt og fastelavn. Indvandrerfamiliers etablering af skikke og traditioner i børnenes hverdagsliv. I Gilliam, Laura, Karen Fog Olwig og Karen Valentin (red.): Lokale hverdagsliv, fjerne forbindelser. Studier af børn, unge og migration. København: Hans Reitzels Forlag, 2005.
 • Making Traditions in a New Society: Middle Eastern Immigrants' Celebration of Calendrical Rites and the Negotiation of Belonging to Danish Society. Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology 2004, 34(1):5-16.
 • En irakisk helligdag i København, i Geografisk Orientering 2004, nr. 3: 416-420.
 • Between Homes: post-war return, emplacement and the negotiation of belonging in Lebanon. New Issues in Refugee Research. Working Paper No. 79, 2003. Geneve: UNHCR.

Kronikker og boganmeldelser:

 • Boganmeldelse af Lara Deeb and Mona Harb (2013): Leisurely Islam. Negotiating geography and morality in Shi’ite South Beirut, i Social Anthropology 2014, 22(3), s. 369-370.
 • Boganmeldelse af Marita Eastmond og Lisa Åkesson (red): Globala Familjer. Transnationell migration och släktskap, i tidsskriftet Antropologi nr. 61, 2010, s. 135 – 137.
 • I traditionens vold? Kronik til Frie Grundskoler, websted for lærere, ledere og børnehaveklasseledere på frie skoler, www.friegrundskoler.dk  (marts 2006)
 • Den usynlige kulturnavigation, i FORUM for køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk (april 2004)
 • Boganmeldelse af Simon Haddad: The Palestinian Impasse in Lebanon: The Politics of Refugee Integration, i Journal of Refugee Studies 2004, 17(1): 139-140.
 • Den usynlige kulturnavigation, kronik i Berlingske Tidende, december 2003.
 • Kan migranter blive medborgere? Anmeldelse af Kvinder, Køn og Forskning 2/2002, fokusnummer om migranter og medborgerskab, i FORUM for køn og kultur, www.forum.kvinfo.dk
 • Boganmeldelse af Akram Fouad Khater: Inventing Home. Emigration, Gender and the Middle Class in Lebanon, 1870-1920, i Journal of Refugee Studies 2002, 15 (1): 125-126.