Emilie Paaske Drachmann

Ph.d.-stipendiat, cand.mag.Emilie_Paaske_Drachmann
tlf.: 91 32 58 57
email: epdr@kb.dk

Personlige data
Født 1987. Cand.mag i kultur og formidling fra Syddansk Universitet i 2016. Bachelor i historie fra Københavns Universitet i 2013. Har desuden læst tilvalgsfag på Boston College i USA og Copenhagen Business School.

Faglig profil
Har arbejdet på museum som inspektør med fokus på formidling og som forskningsassistent. Ansat på Dansk Folkemindesamling i 2018. Mine faglige interesser er historiebrug og kulturarv samt international kulturudveksling og –politik.

Aktuelt projekt
Fra fortegnelse til UNESCO: kulturarvsliggørelsen af immateriel kulturarv i Danmark.
I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan arbejdet med UNESCOs konvention om immateriel kulturarv udfolder sig i Danmark. UNESCOs konvention fra 2003 har til formål at sikre immateriel eller uhåndgribelig kulturarv i verden.
Selvom Danmark har været tiltrådt konventionen siden 2010, er det først i 2018, at kulturminister Mette Bock har åbnet for, at danske udøvere af immateriel kulturarv kan søge om at blive optaget på enten konventionens repræsentative liste eller i registret over gode sikringspraksisser. Derfor er der heller ikke indtil videre forsket i, hvordan ansøgningsprocessen og udvælgelsen af danske bidrag foregår. Målet med mit projekt er at følge danske ansøgningsprocesser, fra ansøgningerne udarbejdes af frivillige, interesseorganisationer eller foreninger i Danmark over den administrative behandling af ansøgningerne hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek til Kulturministeriets udvælgelse af, hvilke(n) ansøgning(er), der endeligt skal indsendes til UNESCO.
Jeg interesserer mig bl.a. for, på hvilke måder den danske tilgang og ansøgningsproces minder om eller adskiller sig fra andre landes, og om man kan tale om en særlig dansk forståelse af begrebet immateriel kulturarv. Desuden vil jeg se på, hvilken betydning det har for en tradition eller en kulturel praksis at blive udpeget som immateriel kulturarv – en proces, man inden for forskningen kalder for kulturarvsliggørelse.
Projektet foregår i samarbejde med faget etnologi ved Københavns Universitet og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.