Reglement for publikumsområder ved Det Kgl. Bibliotek - København

§1. Indledning

Dette reglement gælder for Det Kgl. Bibliotek - Københavns betjeningssteder.

Det Kgl. Bibliotek - København er et offentligt bibliotek, som kan benyttes efter sit formål af enhver, som overholder gældende reglement og i øvrigt følger personalets anvisninger.

§2. Almen benyttelse

Det Kgl. Bibliotek - København er et arbejdende forskningsbibliotek. De besøgende skal vise hensyn til studiemiljøet og undlade at føre samtaler på læsesalene og andre stilleområder.

Stk. 2
Studiepladserne og studiefaciliteterne er forbeholdt personer, som besøger biblioteket i studieøjemed.

Stk. 3
Mobiltelefoner er tilladte, men skal være uden ringetone. På læsesalene må der ikke føres samtaler. For Læsesal Vest og E/F Vest gælder særlige regler.

Stk. 4
Tørre snacks og drikkevarer under låg må medbringes på læsesalene. Der gælder dog særlige regler for Læsesal Vest (Speciallæsesalen) i Diamanten. For så vidt angår øvrige publikumsområder henvises til lokal skiltning. Alle former for rygning indendørs er forbudt.

Stk. 5
Børnehaver og skoleklasser har ingen adgang. Skoleklasser fra 6. klasse og opefter kan dog bestille gruppeomvisning.

Grupper har kun adgang efter aftale. Private omvisninger er ikke tilladt, med mindre der udtrykkeligt er givet tilladelse fra biblioteket.

Dyr må ikke medbringes, godkendte servicehunde undtaget.

Stk. 6
Materialer og udstyr, der stilles til rådighed for benyttelse på stedet, skal behandles med varsomhed. Beskadigelse vil medføre erstatningsansvar. Også indstregninger i bøger og tidsskrifter, tilføjelser, ombukning af sider m.m. betragtes som beskadigelse.

§ 3. Anvendelse af pc’er 

Pc’erne i publikumsområdet er fortrinsvis til besøgende, der benytter bibliotekets informationsressourcer og tjenester.

Det Kgl. Bibliotek - København har ret til at begrænse den enkelte besøgendes benyttelse af bibliotekets udstyr, herunder download, print fra pc’er og lignende. Benyttelse kan f.eks. begrænses tidsmæssigt, funktionelt eller til bestemte brugergrupper.

Stk. 2
Det er ikke tilladt at ændre styresystemer og opsætninger på publikums-pc’erne, frakoble bibliotekets hardware og i stedet tilslutte medbragt it-udstyr. Det er forbudt at tilkoble medbragt udstyr til pc’er eller lignende udstyr.

§4. Bortvisning / udelukkelse 

Enhver besøgende har pligt til at rette sig efter bibliotekets reglementer og personalets anvisninger i øvrigt. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra Det Kgl. Bibliotek - Københavns betjeningssteder, i skærpende tilfælde bortfald af retten til at benytte biblioteket.

§5. Klager

Klager over afgørelser truffet af personalet ved Det Kgl. Bibliotek - København kan forelægges skriftligt for institutionschefen.

 

26.april 2017

Svend Larsen