Reglement for benyttelse, herunder hjemlån, af samlingerne tilhørende Det Kgl. Bibliotek - København

§1
Dette reglement gælder for Det Kgl. Bibliotek - København (Nationalbiblioteket i København, Københavns Universitetsbibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek). Det Kgl. Bibliotek - København er et offentligt bibliotek, hvis samlinger og øvrige faciliteter kan benyttes af enhver, som overholder gældende reglementer og i øvrigt følger de anvisninger, der gives af bibliotekets personale.

For Københavns Universitetsbiblioteks institutbiblioteker gælder særlige regler, som fremgår af bibliotekernes hjemmesider.

§2
Hjemlån eller læsesalslån til privatpersoner samt adgangen til at benytte de elektroniske ressourcer er betinget af, at den lånesøgende er blevet registreret som låner. Gyldige lånerkort er Sundhedskort og læsesalslånerkort samt i særlige tilfælde KU- eller RUC-studiekort (i det følgende benævnt lånerkort).

For andre former for lån og benyttelse henvises til de gældende regler.

§3. Registreringsbetingelser
Registrering som privat låner med ret til lån sker via indmeldelsesblanket i REX, hvorved ansøgeren samtidig forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser. Det er en forudsætning for registrering, at ansøgeren har en gyldig e-mailadresse.

Om lånerens erstatningsansvar henvises til §10 nedenfor.

Stk. 2.
Ansøgeren skal være myndig og have fast bopæl i Danmark eller Grønland, eller være dansk statsborger med fast bopæl i det sydlige Sverige. Ansøgeren skal ved forevisning af gyldig legitimation med CPR-nummer dokumentere sin identitet.

Udenlandske gæsteforskere og studerende ved KU og RUC, som ikke er i besiddelse af et sundhedskort, kan mod fremvisning af pas eller anden legitimation anvende deres studie- eller id-kort til Københavns Universitet/Roskilde Universitet som lånerkort.

Stk. 3.
Myndige personer uden dansk CPR-nummer kan få udstedt et læsesalslånerkort, der giver mulighed for at låne bøger og andre materialer til brug på Læsesal Vest i Diamanten.

Stk. 4.
Roskilde Universitetsbiblioteks brugere mellem 16 og 17 år kan indmelde sig på en særlig blanket og bestille Roskilde Universitetsbiblioteks hjemlånsmaterialer til afhentning på Roskilde Universitetsbibliotek.

Stk.5.
Umyndige og personer uden fast bopæl i Danmark, der har fornøden legitimation og kan dokumentere opholdstilladelse, kan ansøge om adgang til hjemlån mod at stille et depositum eller fremskaffe en kautionist, der kan godkendes af biblioteket.

Stk. 6.
Biblioteket kan i øvrigt til enhver tid stille krav om depositum eller kaution, også af allerede indskrevne lånere, hvis dette efter bibliotekets skøn er nødvendigt for at sikre tilbagelevering af det lånte.

Stk. 7.
Kautionserklæring underskrives normalt ved personligt fremmøde. Kautionisten hæfter som selvskyldnerkautionist. Bibliotekets medarbejdere kan ikke kautionere. Adresseændring for kautionisten skal meddeles biblioteket. Kautionsbeviset kan kræves fornyet hver 3. år.

Stk. 8.
I særlige tilfælde kan låneadgang ved indmeldelsen eller senere gøres begrænset i tid og/eller med hensyn til antal samtidigt hjemlånte værker.

§4. Lånerkortet
Lånerkortet er uanset art personligt. Hvis lånerkortet overlades til en anden, hæfter den, til hvem kortet er udstedt.

Stk. 2.
Såfremt lånerkortet er stjålet eller bortkommet, er låneren ansvarlig for eventuelt misbrug af kortet, indtil biblioteket har modtaget underretning herom.

Stk. 3.
Lånerkortet giver ret til lån fra bibliotekets samlinger efter de til enhver tid givne retningslinjer. Visse dele af samlingerne kan ikke hjemlånes eller kan være underkastet særlige udlånsbegrænsninger.

Stk. 4.
Hjemkaldelser, hjemkomstmeddelelser og servicemeddelelser fremsendes kun pr. e-mail. Andre henvendelser fra biblioteket bliver sendt til låners folkeregisteradresse eller pr. e-mail. Låneren hæfter også for hjemlån, som forgæves er hjemkaldt på grund af fejlagtig e-mailadresse. Henvendelser til lånere med læsesalslånerkort sker pr. e-mail eller til den adresse, der er anført ved indmeldelsen.

Låner er selv ansvarlig for, at den e-mailadresse, der er registreret i bibliotekssystemet, og hvortil meddelelser fra biblioteket sendes, er aktuel. Ændringer kan foretages i REX.

Stk. 5.
Ved personlige henvendelser på biblioteket vedr. låneforhold skal lånerkortet altid medbringes.

§5. Afhentning. Lånetid. Benyttelse og opbevaring
I REX kan låneren følge, hvilke materialer, der er lånt og reserveret samt se eventuelt skyldige beløb.

Stk. 2.
I forbindelse med udlevering udskrives en udlånskvittering med anførsel af sidste rettidige afleveringsdato. Denne kvittering gælder som 1. hjemkaldelse.

Stk. 3.
Lånetiden er normalt 1 måned. Dog er lånetiden kun 14 dage, såfremt materialet er reserveret ved udlån, ligesom der gælder særlige låneregler for specielle materialer. Det lånte skal uopfordret afleveres inden lånetidens udløb. Det er normalt muligt at forny lånet i REX i op til seks måneder, med mindre værket er reserveret af anden låner. For Læsesal Vest gælder særlige regler, som oplyses der.

Stk. 4.
Som en ekstra service udsender biblioteket pr. e-mail en servicemeddelelse om snarlig udløb af lånetiden. Disse meddelelser udsendes til lånere, som har opgivet deres e-mailadresse. Manglende modtagelse af disse friholder ikke lånerne fra selv at holde øje med afleveringsdatoen, som fremgår af udlånskvitteringen og kan findes i Rex, eller at betale gebyrer ved for sen aflevering.

Stk. 5.
Har det udleverede værk umiddelbart synlige beskadigelser, bør låneren kræve, at dette bliver noteret.

Stk. 6.
Det lånte skal behandles varsomt og opbevares omhyggeligt. Beskadigelse vil medføre erstatningsansvar. Også indstregninger, tilføjelser, ombukning af sider m.m. er at betragte som beskadigelse, der medfører erstatningsansvar, jvf. §10.

Stk.7.
Hjemlånte værker må ikke lånes videre til andre, og de må kun benyttes i Danmark og i Øresundsregionen.

Stk. 8.
Det lånte værks indhold kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar.

Stk. 9.
Værker, der skaffes fra danske eller udenlandske biblioteker, er omfattet af nærværende reglement samt af de yderligere bestemmelser eller udlånsbegrænsninger, som måtte være fastsat af det långivende bibliotek.

Stk. 10.
Biblioteket forbeholder sig ret til løbende at foretage kontrol af skabe, som er udlånt.

§6. Aflevering
Lånerne hæfter for materiale, som er lånt på Det Kgl. Bibliotek - København, indtil det er modtaget og afleveringsnoteret i bibliotekernes fælles udlånssystem. Kun afleveringskvitteringer, som er genereret fra dette bibliotekssystem, eller som er udstedt manuelt på et af bibliotekerne, er gyldige.

Aflevering på andre biblioteker uden for Det Kgl. Bibliotek - København sker på eget ansvar.

Biblioteket kan til enhver tid hjemkalde et værk til tjenstligt brug.

Stk. 2.
Såfremt det hjemlånte returneres pr. post, skal forsendelsen ske anbefalet og i en forsvarlig, af Postvæsenet godkendt emballage. Låner hæfter for det lånte, indtil det er modtaget retur på biblioteket.

Hvis det lånte returneres pr. post, tilsendes kvittering kun på udtrykkeligt forlangende, vedlagt en seddel med tydelig navn og adresse.

Stk. 3.
Dersom det hjemlånte ikke afleveres til tiden, skal låneren betale gebyr efter de til enhver tid gældende satser.

Stk. 4.
Hvis låneren hævder at have afleveret et lånt værk, må han/hun fremlægge kvittering for afleveringen, idet der altid udstedes kvittering ved aflevering i udlånsskrankerne eller ved brug af selvbetjeningsautomaterne i form af e-mailkvittering eller bon.

§7. Afmelding som låner
Låneren kan til enhver tid indmelde ønske om afregistrering som låner enten ved personligt at henvende sig i en af bibliotekets udlånsskranker eller ved at kontakte Kontakt biblioteket.

Afmelding kan dog kun ske, når alle lån er afviklet.

§8. Hævdelse af bibliotekets ejendomsret
Biblioteket bevarer sin ejendomsret til udlånte værker, der er bortkommet, beskadiget eller ikke afleveret, uanset om der er betalt erstatning. I tilfælde af at et bortkommet værk genfindes, skal det afleveres til biblioteket. Er der sket genanskaffelse af værket, og/eller låneren har betalt erstatning for værket, afgør biblioteket, hvis låneren anmoder derom, ud fra et skøn over de foreliggende omstændigheder, om den del af det betalte beløb, der dækker bogens pris, kan tilbagebetales.

Stk. 2.
Afleveres et hjemlånt værk trods gentagne rykkerskrivelser ikke, kan biblioteket for låners regning lade værket afhente ved egen eller fogedens foranstaltning eller lade sagen gå til retten.

§9. Erstatningspligt og gebyrer

Gebyrer ved for sen aflevering for bøger

Låneren er erstatningsansvarlig for lånte værker uanset personlig skyld.

Stk. 2.

Ved erstatning af bortkommet materiale vil brugeren modtage et krav på materialets anskaffelsespris baseret på et identisk eksemplar. Derudover vil der blive opkrævet et gebyr på 150,- kr. i forbindelse med opkrævning af erstatningskravet. Dette beløb er pr. erstatningssag.

Ved evt. genfinding af det bortkomne materiale vil der blive udstedt en kreditnota. Beløbet på denne kreditnota vil udelukkende være for materialets pris. Andre ekstraomkostninger i forbindelse med bortkommet materiale vil ikke blive refunderet.

Stk. 3.
Hvad angår beskadigede værker forbeholder biblioteket sig på grundlag af et skøn over beskadigelsens art og omfang at afgøre, om der skal ske genanskaffelse eller reparation. I tilfælde af reparation kan biblioteket kræve dækning af udgifterne herved, herunder administrationsgebyr, hvortil eventuelt kommer tillæg af et skønnet beløb for værdiforringelse.

Stk. 4.
Låneren hæfter for alle tab og omkostninger, der pådrages biblioteket som følge af lånerens misligholdelse af sine forpligtelser, herunder arbejdsløn, kørsel, inkasso- og advokatomkostninger, rets- og fogedafgifter.

Stk. 5.
Gebyrer og en række andre omkostninger fremgår af det til enhver tid gældende tillæg til dette reglement. Låneren forpligter sig ved indmeldelse til at gøre sig bekendt med dette tillæg med gebyrsatser. Ændringer i gebyrer sker med mindst en måneds varsel ved offentligt opslag på biblioteket og https://www.kb.dk/.

Stk. 6.
Betales skyldige beløb ikke rettidigt, kan de overgives til inkasso.

§10. Udelukkelse
Så længe en overtrædelse af reglementet trods påkrav ikke er bragt i orden, er biblioteket berettiget til at spærre den pågældende låners adgang til lån.

Stk.2.
Adgang til at bestille eller låne kan begrænses eller spærres ved misligholdelse, herunder gentagende manglende afhentning af bestilte materialer.

Stk. 3.
Såfremt låneren trods gentagne rykkere ikke afleverer hjemlånt materiale eller afleverer lånt materiale i beskadiget stand, kan vedkommendes ret til lån suspenderes. Endvidere kan udelukkelse ske, såfremt låners skyldige gebyr til biblioteket udgør kr. 200 eller derover.

Stk. 4.
Bringer pågældende mellemværendet med biblioteket til ophør ved f.eks. at levere materialet tilbage eller at betale skyldigt gebyr, ophører udelukkelsen.

§11. Bibliotekets ansvar
I bibliotekernes servicedeklarationer er fastlagt det kvalitetsniveau og de servicemål, som låneren kan forvente af bibliotekerne og deres medarbejdere. Se de enkelte bibliotekers hjemmesider for yderligere information.

§12 Særlige forhold vedrørende benyttelse af Det Kgl. Bibliotek - Københavns læsesal

Stk. 1. ID-læsesalskort til benyttelse af kostbart materiale
Benyttelse af kostbare og sjældne værker på Læsesal Vest i Diamanten forudsætter, at indskrevne lånere også har et særligt ID-kort med billede, som skal fremvises inden materialet udleveres til brug på læsesal. ID-kortet giver ikke i sig selv adgang til at benytte kostbare og sjældne værker, men ID-kortet er en forudsætning for, at biblioteket kan tage stilling til ønske om benyttelse.

Stk. 2.
For at få et ID-kort skal låneren udfylde en ansøgningsblanket på Læsesal Vest. Låneren skal medbringe legitimation.

Stk. 3.
Når brugerne forlader Læsesal Vest, skal de uopfordret fremlægge alt materiale, som ønskes bragt med ud, således at læsesalsvagten kan gennemse alt, også det private materiale. Der henvises i øvrigt til reglementet for Læsesal Vest.

Stk. 4
Læsesalene er forbeholdt biblioteksbrugere. Turister, andre besøgende og personer under 18 år har ikke adgang.

§13. Visitation
I medfør af Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek (Lov nr. 246 af 8. juni 1978 med senere ændringer) er der på biblioteket etableret en visitationsordning.

§14. Klager
Klager vedrørende benyttelse af Det Kgl. Bibliotek - Københavns samlinger kan forelægges institutionsledelsen med rekurs til Kulturministeriet.

§15.
Nærværende reglement udstedes efter bemyndigelse fra Kulturministeriet. Det træder i kraft 20. januar 2017. Samtidig ophæves "Reglement for benyttelse, herunder hjemlån, af samlingerne tilhørende Det Kongelige Bibliotek (Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek)" af 1. november 1989. 

Svend Larsen
Direktør
24. februar 2017

Revideret 29.januar 2018