Privatlivspolitik

Anonymt at besøge www.kb.dk
Besøg på Det Kongelige Biblioteks websted er som udgangspunkt anonymt. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder dig eller logger dig på tjenester, hvor det er nødvendigt, at du identificerer dig over for biblioteket. Der er dog enkelte undtagelser (se under: ”Registrering i forbindelse med brug af Edb-maskiner og –terminaler stillet til rådighed af biblioteket”).

Registrering i forbindelse med brug af IT-maskiner og terminaler stillet til rådighed af biblioteket
Antiterrorloven vedtaget af Folketinget i juni 2002 pålægger udbydere af telenet eller teletjenester at ”foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold”. Som konsekvens heraf registrerer Det Kongelige Bibliotek automatisk transaktioner, som udføres af brugere, der via deres personlige adgangskode er logget på edb-maskiner og edb-terminaler stillet til rådighed af biblioteket. Herudover registreres det, når en biblioteksbruger tilslutter sin personlige bærbare computer til bibliotekets internetforbindelse, både når der er tale om trådløs- eller netkabelforbindelse.

E-post
Både udgående mails fra og indgående mails til Det Kongelige Bibliotek kontrolleres automatisk for virus. Hverken individuelle mail-adresser eller mail-lister udleveres til tredjepart.

Statistik
For at kunne forbedre og videreudvikle Det Kongelige Biblioteks websted fører vi statistik over, hvordan vore brugere anvender det. Følgende data indsamles:

  • Besøgendes IP-adresse
  • Url på sider der besøges
  • Tidspunkt for besøget

For til stadighed at kunne forbedre og videreudvikle servicen overfor vores brugere, indsamler vi følgende statistiske informationer i forbindelse med bibliotekskatalogen Rex.

  • Antal udlån fordelt på Det Kongelige Biblioteks forskellige lokaliteter.
  • Antal registreret lånere.
  • Antal materialebestillinger registreret og effektueret.

Fælles for alle de indsamlede statistiske informationer er, at det udelukkende anvendes i anonym opsummeret form (til f.eks. at se, hvor mange forskellige der besøger bibliotekets websted og hvilke af websiderne, der oftest bliver besøgt, eller til at evaluere procedurerne i forbindelse med f.eks. bestillinger). Der indsamles ingen personfølsomme data og de statistiske informationer slettes igen seneste en måned efter, de er indsamlet.

Oplysninger om brugerne/brugeridentifikation
For at benytte visse af Det Kongelige Biblioteks tjenester er det nødvendigt, at du er indskrevet som låner i biblioteket. Når du indmelder dig, skal du oplyse dit cpr. nummer, dit navn, samt din adresse. Disse oplysninger bliver herefter synkroniseret automatisk med cpr. registret. Personfølsomme data er omfattet af tavshedspligten og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart. Indmeldelsen er en forudsætning for at du kan få adgang til:

  • At bestille materiale i Rex eller få adgang til Lånerstatus.
  • At få adgang til Internettet via egen PC, når du er på Det Kongelige Bibliotek.
  • At få fjernadgang til elektroniske ressourcer i Rex eller i Elektra.

For at få Fjernadgang skal du være studerende eller ansat ved Københavns Universitets fakulteter for Humaniora, Samfundsvidenskaber, Teologi eller Jura. 

Oplysninger om lånt materiale
Det Kongelige Bibliotek registrerer udelukkende de oplysninger om hjemlånte eller bestilte materialer, som er nødvendige for at styre bestillinger, materialeudlån, afleveringer samt evt. hjemkaldelser og regninger. Oplysningerne er omfattet af tavshedspligten og vil udelukkende blive anvendt til internt biblioteksbrug. Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt for andre end bibliotekets ansatte at få adgang til oplysningerne, og de videregives kun, hvis der foreligger en egentlig dommerkendelse. Som hovedregel opbevares sammenhængen mellem de enkelte udlån og låneren ikke, men slettes senest en måned efter udlånets ophør. I tilfælde hvor der er rejst erstatningskrav for bortkommet eller ødelagt materiale, opbevares oplysningerne dog indtil materialet er afleveret eller erstattet. Du kan se det materiale, der på nuværende tidspunkt er registreret som hjemlånt eller bestilt under dit navn ved at gå ind på Lånerstatus i Rex.

Server- og datasikkerhed
Det Kongelige Bibliotek beskytter og sikrer i videst muligt omfang sine servere såvel fysisk som administrativt mod misbrug og databeskadigelse.

Cookies
På Det Kongelige Biblioteks websted anvendes der cookies, når en bruger logger sig ind i Rex, eller ønsker at benytte sig af muligheden for Fjernadgang eller trådløst netværk. En cookie består af en lille tekstbesked, som lægges lokalt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Det Kongelige Bibliotek bruger cookies til at genkende brugeren og dennes adgangspriviligier. Data fra disse cookies bliver ikke brugt til at indsamle personfølsomme oplysninger, og de slettes igen, når du atter forlader tjenesten og/eller lukker browseren.

Du kan ikke bruge ovennævnte tjenester, uden at der anvendes cookies. Du kan dog efterfølgende sikre dig, at de slettes igen ved i Internet Explorer at vælge ’Funktioner’ > ’I nternetindstillinger’ og under ’Midlertidige Internetfiler’ slette de gemte cookies. Du skal dog være opmærksom på, at du dermed også sletter andre cookies (som f.eks. oplysninger om adgangs-"nøglen" til din netbank), som du må have i din computer. I Netscape går du ind under ’R ediger’ < ’Indstillinger’, hvor du kan sætte indstillingerne for dine cookies. 

Kryptering
Alle transaktioner på Det Kongelige Biblioteks websted - og dermed også i Rex - som involverer personlige data krypteres. Det vil f.eks. sige at navn, adresse og e-mail i forbindelse med loginprocedurer krypteres, ligesom oplysninger i forbindelse med materialebestilling bliver det. Ved krypteringen gøres informationerne ulæselig for tredjepart under transmission mellem den computer, du sidder ved og Det Kongelige Biblioteks server. Når informationerne er nået frem, kræves der en "nøgle" til at afkode informationen og ændre det tilbage til læsbar tekst. 

Almen oplysning om IT-sikkerhed
www.it-borger.dk kan du finde yderligere informationer om IT-sikkerhed.