Dansk bogfortegnelse 1841-

Registrerer bøger og (indtil 1950) periodica udgivet i Danmark 1841 ff., indenfor de til enhver tid gældende danske grænser.
Udelader musikalier. Kort medtages fra 1970 i et særligt afsnit.
Registreringen til den nyere del af Dansk bogfortegnelse er baseret på aftaler om frivillig aflevering af alle nye bøger og periodika mellem Dansk BiblioteksCenter og de danske forlæggere suppleret med pligtafleveringen til Det Kongelige Bibliotek. Registreringen omfatter alle bøger udgivet i Danmark, inkl. Færøerne og Grønland, samt nystartede periodika (tidsskrifter, årbøger, aviser). Desuden medtages indtil 1990 følgende udenlandske danica: bøger på dansk samt originalarbejder af danske forfattere udgivet i udlandet. Udelader musikalier og audiovisuelle materialer; dog medtages fra 1986 alle danske mikroformpublikationer (mikrokort, mikrofilm).
Fra 1996 medtages elektroniske bøger (på disketter eller CD-ROM) samt edb-programmer, der i deres informationsmæssige indhold kan sammenlignes med bøger.

Online:

Da alle bøger trykt i Danmark i princippet er afleveret til Det Kongelige Bibliotek , kan man i REX og Bibliotek.dk finde poster på indførslerne i Dansk bogfortegnelse fra 1841 ff.

2004 ff. er Dansk bogfortegnelse. Ugefortegnelse online, tilgængelig som pdf-fil på DBC's hjemmeside.

Papirudgaver:

Dansk bogfortegnelse 1841/58-2004 = The Danish national bibliography : Books. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1861-2005.
Med varierende undertitel. Bindene for 1841-58, 1859-68 og 1869-80 blev udgivet af Forlagsbureauet og udgivet i genoptryk af Rosenkilde og Bagger 1960-63. Bindene for 1881-1975 blev udgivet af Gads Forlag, fra 1973 udgives Dansk bogfortegnelse af Dansk BiblioteksCenters Forlag.
Udkom 1841-1914 for perioder af varierende længde. Fra 1915-69 i femårsfortegnelser, fra 1970-75 i treårsfortegnelser og fra 1976-1981/1985 igen i femårsfortegnelser.
Alfabetisk ordning med systematisk register (fra 1841 til 1914 svarende til Det kongelige Biblioteks systematik og fra 1915 efter DDK).

En ugentlig fortegnelse blev fra 1841 til 2003 trykt i Bogmarkedet, udgivet af Den danske Forlæggerforening og Den danske Boghandlerforening. Pr. 1. januar 2004 findes denne fortegnelse online som pdf-fil

 

Følgende oversigt angiver de væsentligste ændringer, der gennem årene er sket m.h.t. Dansk bogfortegnelses form og indhold:
1841-1858 ff.: Bøger og periodica publiceret i Danmark og Island. Ordnet alfabetisk efter forfattere og anonyme titler (under første substantiv i nominativ). Systematisk del, der fungerer som register til den alfabetiske hoveddel.
1893-1900 ff.: Fra nu af tilføjes et emneregister til systematisk del.
1901-1908 ff.: Der tilføjes henvisninger fra medforfattere og redaktører i den alfabetiske del. Oplysninger om sidetal tilføjet indførelserne.
1909-1914 ff.: Titelregister til skønlitteratur.
1915-1919 ff.: Islandske publikationer registreres nu i et særligt afsnit med titlen "Islandsk bogfortegnelse". Den systematiske del følger nu DDK. Titler ordnes efter det første ord, som ikke er en artikel.
1920-1924 ff.: Et nyt "Stikordsregister og henvisninger til sagregister" kombinerer det tidligere titelregister til skønlitteratur og emneregistret til systematisk del. Medtager desuden en del faglitterære titler, der ikke indeholder ord, der gør det muligt at finde dem i emneregistret.
1930-1934 ff.: Titlerne fra det tidligere "Stikordsregister og henvisninger til sagregister" indgår nu som henvisninger i den alfabetiske hoveddel. Emneordene fortsætter i et emneregister til systematisk del.
1935-1939 ff.: Fra nu af udelades islandske publikationer.
1940-1944 ff.: Færøske og grønlandske publikationer registreres nu i særlige afsnit. I og J, der tidligere blev betragtet som ét bogstav, alfabetiseres fra nu af som to forskellige bogstaver.
1945-1949 ff.: Klassemærke tilføjes indførelserne i alfabetisk del.
1950-1959 ff.: Tidsskrifter og aviser udelades, se Dansk tidsskriftfortegnelse / Dansk periodicafortegnelse.
1955-1959 ff.: Nye registreringsregler indføres. Henvisningerne i alfabetisk del udvides til at omfatte alle titler, medforfattere, redaktører og serier.
1960-1964 ff.: Dette bind indeholder en særlig fortegnelse over publikationer, der er udkommet før 1960, men som først nu registreres. Normalt optages forsinkede registreringer sammen med periodens publikationer.
1965-1969 ff.: Adressefortegnelse over forlag tilføjes.
1970-1972 ff.: Kort medtages fra nu af og registreres i et særligt afsnit med titlen Dansk kortfortegnelse.
For 1976-1984 udkom en mikrokort-udgave i kumulerende måneds-, års- og femårsfortegnelser parallelt med den trykte. Denne udgave adskiller sig fra den trykte udgave
ved at medtage

  1. de fuldstændige bibliografiske oplysninger i både den alfabetiske del og den systematiske del,
  2. alle udgaver af faglitteratur og skønlitteratur,
  3. aviser og tidsskrifter samt udenlandske bøger i kommission også i flerårskumuleringerne, og

ved at udelade

  1. Grønlandsk bogfortegnelse, Færøsk bogfortegnelse samt Dansk kortfortegnelse (dog er bøger udgivet i Grønland registreret sammen med de danske),
  2. forlagsfortegnelsen, bogstatistikken samt den alfabetiske nøgle til den systematiske del.

 

Sidst opdateret 2006-05-15