Mission, vision, strategi

Det Kgl. Biblioteks mission:

 
 Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek

 Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden

 

Det Kgl. Bibliotek varetager følgende funktioner:

Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og digital form.

Som overcentral for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne.

Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed:

 
 Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet

 Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse

 Vi gør brugere i stand til at skabe og bruge information redeligt

 

Strategi

Betingelserne for Det Kgl. Biblioteks virke står ikke stille. Bibliotekssammenlægninger og ændringer i bibliotekets vilkår og opgavesammensætning gør det nødvendigt at opsætte strategiske sigtelinjer, der kan virke som pejlemærker i den videre udvikling af biblioteket. Når vanskeligheder eller nye muligheder indtræffer, skal de netop adresseres strategisk og ikke som en forhindring for gennemførelse af en konkret plan.

Det Kgl. Bibliotek har formuleret nogle strategiske sigtelinjer frem mod 2020. Derudover har biblioteket formuleret nogle strategiske indsatser på udvalgte områder.

 

De strategiske sigtelinjer er:

Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet

Det Kgl. Bibliotek

- vil fortsat indsamle, bevare og tilgængeliggøre fysiske biblioteksmaterialer, idet disse materialer fortsat frembringes og efterspørges.

- vil øge tilgængeligheden af samlingerne via digitalisering;

- vil styrke indsatsen vedr. indsamling af relevant digital kulturarv ved at øge indsamling af afleveringspligtigt materiale, som ikke høstes automatisk til Netarkivet;

- vil i samarbejde med andre kulturarvsinstitutioner etablere effektive løsninger til bevaring af den digitale kulturarv;

- vil levere kulturformidling med afsæt i samlingerne som bibliotekets særlige bidrag til landets samlede kulturaktiviteter. En del af denne formidling vil være baseret på bibliotekets egen forskning;

- vil ved udbygning af samarbejdet med folkebibliotekerne gøre en særlig indsats for udbredelse af Det Kgl. Biblioteks samlinger og services.

 

Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse

Det Kgl. Bibliotek

- vil sikre at beslutninger om anskaffelse af e-ressourcer sker på baggrund af viden om brug og med højere grad af medejerskab i universiteterne;

- vil gøre det nemmere for brugerne at få fat i bibliotekets samlede bestand af informations- og dokumentationsmaterialer;

- vil understøtte universiteternes arbejde med at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner;

- vil udvikle biblioteksrummet som læringsrum for alle;

- vil udbrede kendskabet til og brugen af forskerservice som støtte til forskningsregistrering, datamanagement og publicering.

 

Vi gør brugerne i stand til at skabe og bruge information redeligt

Det Kgl. Bibliotek

- vil fremme normer for akademisk opførsel og hæderlighed;

- vil bidrage til organisering og genbrug af forskningsdata med respekt for problemstillinger som oprindelse, kontekst og sikkerhed;

- vil tilgængeliggøre bibliotekets digitale data både online og på stedet og med redskaber, som også kan bruges af ikke-specialister;

- vil fokusere bibliotekets egen forskning og forskningsformidling på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevaring og formidling.

 

Læs mere om Det Kgl. Biblioteks opgaver og resultatmål i Rammeaftalen 2018-2019