”Jeg bliver din død, pave!”

Luther udløste samfundsomvæltninger og rasende kampe:

 

Reformationen var en samfundsomvæltning, som førte til langvarige religionskrige og en splittelse af Europa i et katolsk syd og et protestantisk nord. Martin Luther indledte reformationen med offentliggørelsen af sine epokegørende 95 teser i 1517. Som led i markeringen af 500-året for reformationen viser Det Kgl. Bibliotek højdepunkter fra reformationstiden frem i en gratis udstilling i de offentlige arealer i Den Sorte Diamant.

Som reformator kæmpede Luther som en rasende mod sine modstandere, der ud over paven og dennes støtter, ”papisterne”, talte andre reformatorer, jøderne og tyrkerne. Han var især uforsonlig i sin kritik af paven, som han opfattede som selveste Antikrist. Luthers uforsonlighed fremgår af et udtryk, som han brugte i varierende former, og som på dansk kan oversættes til: ”Som levende var jeg en pest for dig, men i døden bliver jeg din død, pave!”. Det dramatiske udsagn ligger bag udstillingens titel.

 

Reformationen var gjort mulig af bogtrykkerkunstens medie-revolution. Luthers oprør, der udsprang af hans forargelse over kirkens handel med afladsbreve, fik folkelig udbredelse takket være de mange pamfletter, småtryk og kampskrifter, som han udgav i samarbejde med bogtrykkerne i Wittenberg. Hans hovedværk er samtidig den oversættelse af Bibelen til tysk, der inspirerede oversættelser på mange andre sprog.

 

Luther kritiserede pavestolen for at have tilranet sig verdslig magt og skjult det oprindelige budskab. Hans formidling af evangeliet blev også et dannelsesprojekt, som styrkede undervisningen for børn. Både Luther og de danske reformatorer lagde vægt på, at såvel drenge som piger lærte at læse, primært for at de kunne tilegne sig den kristne tros grundlærdomme. Med undervisningen i den kristne tro fulgte også opdragelsen til at være kongens tro undersåtter.

 

Luther i dag

Et særligt udsnit af udstillingen drejer sig om gennemslagskraften af Luthers tanker i dagens danske samfund. Et emne, der formidles via en håndfuld centrale spørgsmål til aftrykkene efter den tyske reformator, bl.a.:

Køber vi stadig aflad i dag?

Er socialstaten en arv fra reformationen?

Skal vi igen gøre det godt for at være gode nok?

Hører Luther hjemme i Demokratikanonen (2008)?

 

Klenodier

I Det Kgl. Biblioteks udstilling kan man ved siden af et afladsbrev udstedt til Niels Perss og hans datter Marine Nielsdatter i København d. 12. maj 1517 se et af de meget sjældne trykte eksemplarer fra 1517 af Luthers teser og et ikke mindre sjældent eksemplar af pave Leo 10.s bulle mod Luther. Udstillingen placerer reformationen internationalt, men fremviser også nogle af de væsentligste bøger og håndskrifter fra reformationens indførelse i Danmark: Et brev fra Luther til Frederik 1. om at udvise barmhjertighed over for den fængslede kong Christian 2., Peder Palladius’s visitatsbog (der handler om, hvordan han under sine besøg i sognene formidler den nye lutherske tro til menighederne) og den håndskrevne krønike om franciskanermunkenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark.

 

Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt seniorforsker Anders Toftgaard: atof@kb.dk eller telefon 91 32 42 46.

 

Fra 3. november

Den Sorte Diamant: Kirkebybroen, Oktogonen og Dronningesalsmontrerne:

”Jeg bliver din død, pave!”. Luthers reformation og splittelsen af Europa.