Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015

En kilde til talrige historier

  

Digitalisering, formidling og kultur

 

For Det Kongelige Bibliotek har 2015 været et stort kulturår, selvom vi naturligvis også har været stærkt påvirket af de kommende års store statslige nedskæringer, der rammer de store kulturinstitutioner hårdere end andre, og som skal planlægges og effektueres.

 

Det Kongelige Biblioteks store årsberetning for 2015 er netop udkommet og giver et systema­tisk overblik over bibliotekets opgaver, aktiviteter og resultater i det forgangne år. Det supple­res af 20 spændende specialartikler med fokus på udvalgte emner.

 

Her kan man bl.a. læse, at Det Kongelige Bibliotek har oprettet sin egen mediekanal med vid­eo­film og podcast, og at retrodigitaliseringen af danske småtryk fra det 19. og 20. århundrede er tilendebragt. Bibliotekets betydelige samling af den ældste type af fotografier fra årene efter 1839, de såkaldte daguerreotypier, er nu indlagt i en fælleseuropæisk base. Biblioteket har som en del af Carl Nielsen Netværket været med til i jubilæumsåret 2015 at mar­kedsføre Carl Niel­sen national og internationalt og udsendt CD’en The Unknown Carl Nielsen. Danish Songs in English i 40.000 eksemplarer til brug i udlandet. Et yderst sjældent, ukendt hebraisk håndskrift fra Fredericia 1802 er erhvervet gennem Kulturværdiudvalget.

 

Vigtige privatarkiver er sikret for eftertiden. Ud over de sidste dele af Klaus Rifbjergs arkiv kan nævnes Odin Teatrets arkiv 1964-2014 og arkivet efter en af Danmarks store kunstfotogra­fer Keld Helmer Petersen (1920-2013).

 

Bibliotekets udvikling som digitalt bibliotek fortsætter. I 2015 er det lykkedes at sikre perma­nent adgang til en lang række internationale databaser med digitale videnskabelige tidsskrifter og værker til understøttelse af forskning og videregående uddannelse. Og Universitets­biblio­teket har indrettet nye digitale data- og faglaboratorier og udviklet et engelsksproget, meget omfattende onlinekursus i akademisk informationssøgning, et såkaldt MOOC-kursus, som flere end 4.000 kursister fra hele verden allerede har meldt sig til. Også bibliotekets omfattende in­ter­ne digitaliseringsprogram af kulturarven er fortsat.

 

Læs mere her http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/aarsberetning/aarsberetninger/2015.pdf

 

Med venlig hilsen,

 

Erland Kolding Nielsen

 

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationskonsulent Jytte Kjærgaard 9132 4876 eller direktør Erland Kolding Nielsen 9132 4301