Galleri

Dronningesalen Dronningesalen
Dronningesalen Dronningesalen
Broen Kirkebybroen ved royalt arrangement 
Gangbroen Gangbroen
Fra vandet Fra vandet
Dronningesalen Dronningesalen
 
Skatteudstillingen Skatteudstillingen
Diamanten Diamanten
 
Læsesal Gamle Læsesal
Dronningesalen Dronningesalen
Læsesal Katalogværelset 
Diamanten i solnedgangen Diamanten i solnedgang